Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,596,478

 Vấn đề dịch đại từ nhân xưng tiếng Nga sang tiếng Việt
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Thường Linh
Nơi đăng: Tạp chí "Tiếng Nga ở nước ngoài"; Số: 5/2014 (246);Từ->đến trang: 70-74;Năm: 2014
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Trong bài báo này, trên cơ sở phân tích bản dịch tiếng Việt tiểu thuyết "Người con gái viên đại úy" của A.S. Pushkin, chúng tôi chỉ ra những khó khăn khi dịch đại từ nhân xưng tiếng Nga sang các ngoại ngữ khác, đồng thời chỉ ra những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các phương tiện giao tiếp tương đương.
ABSTRACT
In this articles, based on the analysis from Vietnamese translation of A.S. Pushkin’s “The Captain’s Daughter”, we will address the difficulty of translating personal pronouns from Russian to other languages, as well as analyzing factors that affect the selection of equivalent appellations.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn