Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,490

 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ PHẦN MỀM KẾ TOÁN ĐÓNG GÓI
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Thị Tuyết Mai
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Công nghệ thông tin và Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực lần thứ 3
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 3;Từ->đến trang: 143-146;Năm: 2014
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều phần mềm kế
toán đóng gói của các nhà sản xuất khác nhau ở trong và ngoài
nước với nhiều đặc điểm, tính năng khác nhau. Việc lựa chọn
phần mềm kế toán nào để phù hợp với hoạt động sản xuất và
kinh doanh của doanh nghiệp là câu hỏi luôn được đặt ra đối với
nhà quản lý. Bài báo tập trung tìm hiểu và phân tích một số phần
mềm kế toán đóng gói thông dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá phần mềm kế toán nhằm mục
đích trên. Đồng thời, bài báo cũng đưa ra cách lựa chọn phần
mềm kế toán đóng gói đối doanh nghiệp vừa và nhỏ.
ABSTRACT
In recent years, there are many packaged
accounting software of different producers both in domestic and
foreign regions with different characteristics and functions.
Selecting the software suitable for the production as well as the
business operation of the company is always the question for
management. This paper concentrates on studying and analyzing
some popular packaged accounting software for small and
medium businesses based on the criteria for assessing and
selecting accounting software system to serve the mentioned
purpose. Simultaneously, the paper also offers the way to choose
the packaged accounting software for small and medium
businesses.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn