Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,889,729

 Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần anion đến pH tạo kết tủa hidroxit từ dung dịch mạ điện niken
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Thị Duyên, Đinh Văn Tạc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ III - năm 2013; Số: 3;Từ->đến trang: 37-42;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ảnh hưởng của bản chất và nồng độ ligand hữu cơ (Ac-, Gly-, Asp2-) đến pH tạo kết tủa hidroxit niken (pHh) từ dung dịch 0,08M NiCl2 và ảnh hưởng của anion nền (Cl-, SO42-, Ac-) đến pHh của dung dịch mạ điện niken chứa glixin đã được nghiên cứu. Xác định được bản chất của kết tủa tạo thành trong dung dịch mạ điện niken tại pHh. Chứng minh được khi tăng pH của dung dịch mạ điện niken đến giá trị pH = pHh trong dung dịch hình thành kết tủa Ni(OH)2 hoặc Ni(OH)n(SO4)xCl2-n-2x. Ligand hữu cơ chỉ gây ảnh hưởng gián tiếp đến pHh nhờ phản ứng tạo phức với niken, chúng không có mặt trong thành phần kết tủa. Trên cơ sở các kết quả thu được đã đưa ra nguyên tắc lựa chọn thành phần dung dịch mạ điện niken.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
The influence of nature and concentration of organic ligand (Ac-, Gly-, Asp2-) on pH nickel hydrat formation (pHh) from solution 0,08M NiCl2, nature of the background anion (Cl-, SO42-, Ac-) on pHh from bath of glycine-containing electrolytes for nickel electroplating was studied. The nature of sparingly soluble precipitates formed in these electrolytes when pHh was reached was determined. Sparingly soluble precipitates were found to be pure Ni(OH)2 hydroxides or basic salts with the composition Ni(OH)n(SO4)xCl2-n-2x. Organic ligands were absent in the precipitates formed and only influenced pHh through complex formation with nickel ions. A principle of selecting the composition of nickel plating electrolytes was suggested on the basis of the results obtained.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn