Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,889,838

 Nghiên cứu quá trình mạ điện niken từ dung dịch nồng độ thấp chứa đệm glixin
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vũ Thị Duyên; Đinh Văn Tạc
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 8(69);Từ->đến trang: 146-151;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ảnh hưởng của pH và nồng độ glixin đến mật độ dòng riêng phần niken (iNi) và tính chất của bề mặt thu được từ dung dịch mạ điện nồng độ thấp chứa glixin đã được nghiên cứu. Xác định được, đối với dung dịch mạ điện loãng chứa glixin iNi đạt cực đại trong vùng pH = 2,5÷4,5. Ngoài vùng này iNi giảm mạnh. Cực đại của iNi ở vùng axit yếu gây ra do hiệu ứng điện di. Glixin đóng vai trò là chất đệm chỉ làm tăng iNi trong trường hợp nồng độ của nó nằm trong khoảng nhất định. Tăng hay giảm nồng độ glixin ngoài khoảng đó đều dẫn đến giảm đột ngột giá trị mật độ dòng riêng phần niken. Bề mặt mạ thu được từ dung dịch mạ điện loãng chứa glixin chứa 93-98% Ni. Tăng nồng độ chất đệm có khả năng tạo phức với ion niken bề mặt mạ trở nên nhẵn và bóng hơn.
ABSTRACT
The influence of pH and concentration of glycine on partial current density of nickel (iNi) and properties of forming coatings from low-concentrated glycine-containing electrolytes was studied. It was shown that for the low-concentrated glycine-containing electrolytes iNi reaches maximum at pH = 2,5÷4,5. Outside this region iNi sharply decreases. The maximum of iNi in the weakly acidic region causes the effects of migration. Glycine acts as buffer additive only increases iNi when its concentration is in a particular range. The increase or decrease concentration of glycine leads to a sharp decrease in iNi. Forming coatings from low-concentrated glycine-containing electrolytes contain 93-98% Ni. With the increase in the concentration of buffer additives, which may form complexation with ion nickel, the surface becomes smoother and glossier.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn