Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,506,094

 Microbial biodiversity in the rhizosphere of Vetiver grass grown in Quang Nam Province and Da Nang City, Vietnam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Vo Van Minh, Doan Chi Cuong, Nguyen Xuan Huong, Do Thu Ha, Paul Truong
Nơi đăng: The Sixth International Conference on Vetiver (ICV6)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: ICV6;Từ->đến trang: 73;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper reports the results of studies on the composition and distribution of soil microorganisms in soils taken above and around the rhizosphere of vetiver grass grown in some areas in Quang Nam and Da Nang. The composition and quantity of microorganisms in samples taken from areas planted with vetiver grass were greater than those without vetiver grass. In addition, greater quantity of microorganisms was found on the surface of vetiver roots than in zones further out in the rhizosphere; for example, the microorganism quantity in Phu Tho, Ai Nghia, Lien Chieu and Son Tra were in order of (168,1 – 14 – 12,3) x 106CFU/g; (198,1 – 17,3 – 1,37) x 106 CFU/g; (31,8 – 2,8 – 0,27) x 106 CFU/g and (28,2 – 2,6 – 0,18) x 106 CFU/g, respectively. This increase in soil microbes surrounding Vetiver root zones is most likely due to excretion from the vetiver root system in term of nutrient and oxygen supply.
ABSTRACT
This paper reports the results of studies on the composition and distribution of soil microorganisms in soils taken above and around the rhizosphere of vetiver grass grown in some areas in Quang Nam and Da Nang. The composition and quantity of microorganisms in samples taken from areas planted with vetiver grass were greater than those without vetiver grass. In addition, greater quantity of microorganisms was found on the surface of vetiver roots than in zones further out in the rhizosphere; for example, the microorganism quantity in Phu Tho, Ai Nghia, Lien Chieu and Son Tra were in order of (168,1 – 14 – 12,3) x 106CFU/g; (198,1 – 17,3 – 1,37) x 106 CFU/g; (31,8 – 2,8 – 0,27) x 106 CFU/g and (28,2 – 2,6 – 0,18) x 106 CFU/g, respectively. This increase in soil microbes surrounding Vetiver root zones is most likely due to excretion from the vetiver root system in term of nutrient and oxygen supply.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn