Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,506,090

 Nghiên cứu sự phân bố của vi sinh vật đất trong vùng rễ cỏ vetiver ở một số địa phương tại tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Xuân Hương, Đỗ Thu Hà
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 05(90).2015;Từ->đến trang: 152;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cỏ Vetiver là một loại thực vật có bộ rễ phát triển, mọc nhanh và ăn sâu, bám chắc trong lòng đất. Bộ rễ lớn và dài là điều kiện thuận lợi cho sự hoạt động của hệ vi sinh vật đất. Chính những hệ vi sinh vật này đã giúp cho các quá trình phân giải và hấp thụ các chất hữu cơ, nitơ, phốt pho, kim loại nặng...trong đất diễn ra mạnh mẽ. Vì vậy nghiên cứu về sự phân bố của vi sinh đất trên vùng rễ vetiver là cơ sở khoa học để giải thích tại sao cỏ vetiver có thể sinh trưởng phát triển tốt trong những vùng đất khắc nghiệt. Kết quả từ 27 mẫu đất lấy ở xã Phú Thọ, thị trấn Ái Nghĩa tại tỉnh Quảng Nam và quận Liên Chiểu, núi Sơn Trà tại thành phố Đà Nẵng cho thấy ở vùng trên rễ vetiver vi sinh vật phân bố nhiều hơn so với vùng gần rễ và vùng xa rễ; cụ thể là xã Phú Thọ(362,6-264,4- 87,1) thị trấn Ái Nghĩa(345,7-293,6-102,1)(x103 CFU/g)quận Liên Chiểu(211,1-111,3-58,7)và núi Sơn Trà(92,8-48,3-21)(x103 CFU/g).
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
Vetiver grass is a type of plant whose root system grows quickly, strongly and deeply into the soil. The large and long roots facilitate the operations of soil microorganisms. It is these microorganism systems that greatly facilitate the decomposition and absorbability processes of organic substances, nitrogen, phosphorus, heavy mentals, etc. in the soil. Therefore, researches into the distribution of soil microorganisms in the vetiver root zone serves as scientific grounds for explaining why the vetiver grass can grow fast in harsh environments. The results from the analysis of 27 soil samples at Phu Tho, Ai Nghia in Quang Nam province and Son Tra, Lien Chieu in Danang city show that microorganisms appear more densely on the vetiver root than on the areas near and far from the root; for instance Phu Tho (362,6-264,4-87,1)(x103 CFU/g), Ai Nghia (345,7-293,6-102,1)(x103 CFU/g), Lien Chieu (211,1-111,3-58,7)(x103 CFU/g) and Son Tra (92,8-48,3-21)(x103 CFU/g).
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn