Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,505,849

 Thiết lập hệ thống trường vệ tinh tham gia đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục: một số kinh nghiệm của Đà Nẵng, Hội thảo quốc gia, Bộ Giáo dục & đào tạo
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Quang Sơn, Võ Văn Minh, Lê Trung Chinh, Nguyễn Văn Dũng
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia "Đổi mới công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý & đào tạo giáo viên phổ thông của các cơ sở đào tạo giáo viên"; Số: 5/2015;Từ->đến trang: 1444-155;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn