Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,544,442

 ĐA DẠNG LOÀI LUÂN TRÙNG (ROTIFERA: MONOGONONTA) Ở ĐẢO LÝ SƠN VỚI MỘT GHI NHẬN MỚI CHO VIỆT NAM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Võ Văn Minh*; TS. Trịnh Đăng Mậu*; ThS. Trần Ngọc Sơn; TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 17, No. 12.1, 2019;Từ->đến trang: 43;Năm: 2019
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nhằm mục đích cung cấp thông tin đa dạng sinh học Luân Trùng ở Đảo Lý Sơn, Việt Nam, sáu mẫu Luân trùng từ bốn thủy vực khác nhau trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được thu vào tháng sáu năm 2019. Nghiên cứu ghi nhận được 36 loài Luân trùng thuộc 12 họ khác nhau của ngành Luân Trùng. Trong đó, họ Lecanidae được xác định có mức độ đa dạng cao nhất với 14 loài (chiếm 38,9 %), tiếp đó là họ Brachionidae (6 loài ghi nhận, 16,7) và họ Trichoceridae (5 loài ghi nhận, 13,9%). Tám họ chỉ xuất hiện với sự ghi nhận đơn loài là Asplanchnidae, Dicranophidae, Gastropodidae, Hexathridae, Synchaetidae, Scaridiidae, Notommatidae, và Mytilinidae. Loài Lophocharis salpina được ghi nhận mới cho khu hệ Luân trùng Việt Nam.
ABSTRACT
In order to provide the information on the biodiversity of Rotifera from Ly Son Island, six samples from four water bodies from Ly Son Island, Quang Ngai Province were collected in May 2019. A total of thirty-six species-level taxa have been identified, belonging to 12 families of Rotifera phylum. Of these, the Lecanidae is the most diverse family with 14 taxa recorded (38.9%) followed by Brachionidae (6 taxa, 16,7%), and Trichoceridae (5 taxa, 13,9%). Eight families are present with only a single species, viz. Asplanchnidae, Dicranophidae, Gastropodidae, Hexathridae, Synchaetidae, Scaridiidae, Notommatidae, and Mytilinidae. Lophocharis salpina is recorded new to Vietnamese rotifer fauna.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn