Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,545,051

 Tình hình sản xuất và hiện trạng môi trường ở một số làng nghề tỉnh Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Văn Minh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Hội nghị khoa học lần thứ 3, Đại học Đà Nẵng; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2004
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn