Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,505,839

 Health risk assessment of heavy metals (Cr, Cu) in groundwater of Hoa Vang District - Danang City
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Ngoc Son, Tran Nguyen Quynh Anh, Vo Van Minh, Trinh Dang Mau, Nguyen Phan Thanh Mai, Do Thi Da Thao, Vo Thi Kim Thoa, Nguyen Thi Dung
Nơi đăng: Proceedings of the 1st intenational conference on water resources and coastal engineering 2019, Danang, Vietnam; Số: I;Từ->đến trang: 1;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn