Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,505,979

 Ảnh hưởng của độ mặn đến khả năng sinh trưởng của cỏ vetiver (Vetiveria zizanioides)
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoạn Chí Cường; Võ Văn Minh; Võ Hiền Vy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: Số 3(76).2014;Từ->đến trang: 87-91;Năm: 2014
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Cỏ vetiver có khả năng thích nghi và phát triển ở nhiều môi trường khác nhau và phục hồi nhanh chóng sau những điều kiện bất lợi của môi trường. Chúng có thể hấp thụ tốt một hàm lượng lớn nitơ, photpho và kim loại nặng hòa tan có trong môi trường. Các nghiên cứu về khả năng chịu mặn của cỏ vetiver chủ yếu được tiến hành ở môi trường đất còn môi trường nước nhìn chung rất hạn chế. Vì vậy, việc nghiên cứu đầy đủ về khả năng chịu mặn để ứng dụng cỏ vetiver giải quyết vấn đề ô nhiễm tại vùng cửa sông – nơi có chất lượng môi trường nước thường bị tác động do các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt của con người càng trở nên có ý nghĩa. Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu về khả năng sinh trưởng và tính chịu mặn của cỏ vetiver. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cỏ vetiver có khả năng sinh trưởng tốt trong môi trường nước có độ mặn dao động từ 0 – 11‰.
ABSTRACT
Vetiver grass (Vetiveria zizanioides) has the ability to adapt and develop in many different environments and recover quickly after disadvantageous conditions of the environment. They can well absorb a large amount of nitrogen, phosphorus and dissolve heavy metals in the environment. Studies on salt tolerance of vetiver grass was conducted mainly in the soil environment; however, in the aquatic environment they are still very limited. So, the full study on salt tolerance of vetiver to solve problems of pollution in estuaries - where water quality is often affected by the activities of industrial production, agriculture industrial and human activities become more meaningful. This paper presents some results of a research on the growth and salinity tolerance of vetiver. The research results showed that vetiver grass is capable of growing in water salinity ranges from 0 to 11 ‰.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn