Võ Văn Quân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 8561 lượt người xem
Họ và tên:  Võ Văn Quân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/1980
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Hóa; Tại: Quy Nhơn, Bình Định
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Hóa học (Chemistry); Tại: Đại học La Trobe
Dạy CN: Hóa hữu cơ, Hóa dược, Hóa tính toán
Lĩnh vực NC: Tổng hợp và thử hoạt tính các hợp chất hữu cơ; tính toán mô phỏng cơ chế và động học; hợp chất thiên nhiên; vật liệu hữu cơ.
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công nghệ Hóa học-Môi trường
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 03/2020-Nay: Giảng viên chính, Khoa Công nghệ Hóa học - Môi Trường, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật-Đại học Đà Nẵng.

Từ 2017-Nay: Giảng viên chính thính giảng (Adjunct Senior Lecturer, Chemistry), Khoa Hóa học và Vật lý, Đại học La Trobe, Vic 3086, Úc.

Từ 2003-đến 02/2020: Giảng viên Khoa Tự nhiên, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

Từ 2002-2003: Giảng viên, Khoa Hóa-Trường Đại học Sư Phạm Quy Nhơn (Đại học Quy Nhơn)
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: Thiết kế và nghiên cứu hoạt tính kháng oxi hóa của các hợp chất thơm chứa liên kết X-H (X = N, O, S) bằng phương pháp hóa tính toán (Nafosted). Chủ nhiệm: TS. Võ Văn Quân. Thành viên: TS. Nguyễn Minh Thông, PGS.TS. Phạm Cẩm Nam, ThS. Mai Văn Bảy, ThS. Đinh Quý Hương, ThS. Nguyễn Thị Hoa. Mã số: 104.06-2018.308. Năm: 2021. (Apr 2 2020 11:12AM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu đồng thời hoạt tính và khả năng chống oxy hóa của các hợp chất hữu cơ chứa các liên kết O-H, N-H hoặc S-H bằng phương pháp hóa tính toán (Nafosted). Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Cẩm Nam. Thành viên: Ts. Hồ Viết Thắng, TS. Nguyễn Minh Thông, TS. Võ Văn Quân, ThS. Mai Văn Bảy, TS. Nguyễn Thị Đông Phương. Mã số: xxxxxx. Năm: 20202022. (Feb 18 2021 9:39AM)
[3] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu lý thuyết về hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất nano sinh học lai hóa từ nanocarbon và polyphenol (Nafosted). Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Minh Thông. Thành viên: TS. Võ Văn Quân, TS. Nguyễn Nho Dũng, TS. Phan Tứ Quý, ThS. Mai Văn Bảy, ThS. Đinh Quý Hương. Mã số: 104.06-2018.42. Năm: 2020. (Apr 2 2020 11:08AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tái chế chai nhựa PET phế thải thành PET dạng vảy làm nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp. Chủ nhiệm: TS. Võ Văn Quân. Mã số: CDSP-2016-2017. Năm: 2017. (Apr 2 2020 11:06AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính kháng viêm của Glucosinolates. Chủ nhiệm: TS. Võ Văn Quân. Mã số: CDSP-2013-2014. Năm: 2014. (Apr 2 2020 11:05AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Biên soạn Giáo trình: Đồ dùng, thiết bị dạy học môn Hóa học. Chủ nhiệm: Võ Văn Quân. Mã số: CDSP-2008-2009. Năm: 2009. (Apr 2 2020 11:03AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chemical constituents from ethyl acetate extract of the stems of Rourea oligophlebia Merr.
.
Tác giả: Dinh Ngoc Thuc, Vu Thi Thuy, Vu Thi Ha Mai, Le Nguyen Thanh, Vo Van Quan
. Vietnam Journal of Chemistry. Số: 58(3). Trang: 298-301. Năm 2020.
(Jun 12 2020 3:56PM)
[2]Bài báo: Substituent effects on the antioxidant capacity of monosubstituted diphenylamines: A DFT Study. Tác giả: Pham Thi Thu Thao, Nguyen Minh Thong, Quan V. Vo, Mai Van Bay, Duong Tuan Quang, Pham Cam Nam. Vietnam Journal of Chemistry (accepted). Số: xxx. Trang: xxx-xxx. Năm 2020. (Aug 23 2020 11:48AM)
[3]Bài báo: Substituent effects on antioxidant activity of monosubstituted indole‐3‐carbinols: A DFT study. Tác giả: Vo Van Quan, HT Phu, PTT Thao, PC Nam. Vietnam Journal of Chemistry. Số: 57 (6). Trang: 728-734. Năm 2019. (Mar 27 2020 3:04PM)
[4]Bài báo: Substituent effects on the antioxidant activity of monosubstituted 3, 3’-diindolylmethane: a dft study. Tác giả: M Van Bay, VT Nguyen, D Van Quan, V Van Quan. UED Journal of Social Sciences, Humanities and Education. Số: 9. Trang: 1-8. Năm 2019. (Aug 23 2020 9:22AM)
[5]Bài báo: Effect of substituents on the N-H bond dissociation enthalpies and proton affinities of anions of diphenylamine derivatives: a DFT study using B3P86 functional. Tác giả: Huu Chon Nguyen, Pham Thi Thu Thao, Quan V. Vo, Nguyen Minh Thong, Pham Cam Nam. Hue University Journal of Science. Số: 127(1B). Trang: 99-112. Năm 2018. (Mar 27 2020 2:57PM)
[6]Bài báo: Bond dissociation enthalpies in benzene derivatives and effect of substituents: an overview of density functional theory (B3LYP) based computational approach. Tác giả: C.N. Pham, V.Q. Vo, M.T. Nguyen, T.T.T. Pham. Vietnamese Journal of Chemistry, International Edition. Số: 55. Trang: 679-691. Năm 2017. (Mar 27 2020 2:58PM)
[7]Bài báo: Synthesis of A-ring modified betulonic acid derivatives with biological activities. Tác giả: Dinh Ngoc Thuc, Vo Van Quan. Vietnam Journal of Chemistry. Số: 55(4E23). Trang: 354-357. Năm 2016. (Mar 27 2020 3:00PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Modelling the mechanism and kinetics of the radical scavenging activity of iminostilbene. Authors: Quan V. Vo*, Le Thi Ngoc Van, Nguyen Thi Hoa, Adam Mechler
. Polymer Degradation and Stability. No: 185. Pages: 109483. Year 2021.
(Jan 25 2021 8:38PM)
[2]Article: A Coumarin derivative-Cu2+ complex-based fluorescent chemosensor for detection of biothiols. Authors: Nguyen Khoa Hien, Mai Van Bay, Phan Diem Tran, Nguyen Tan Khanh, Nguyen Dinh Luyen, Quan V. Vo, Dang Ung Van, Pham Cam Nam, and Duong Tuan Quang. RSC Advance (accepted). No: 10. Pages: 36265-36274. Year 2020. (Sep 16 2020 8:17AM)
[3]Article: In Silico Study of the Radical Scavenging Activities of Natural Indole-3-Carbinols. Authors: Vo, Q. V.; Mechler, A.. J. Chem. Inf. Model. No: 60. Pages: 316-321. Year 2020. (Mar 27 2020 2:53PM)
[4]Article: Functionalization and Antioxidant Activity of Polyaniline-fullerene Hybrid Nanomaterials: A Theoretical Investigation. Authors: Nguyen Minh Thong, Quan V. Vo, Trinh Le Huyen, Mai Van Bay, Nguyen Nho Dung, Pham Thi Thu Thao, Pham Cam Nam. RSC Advances (The Royal Society of Chemistry). No: 10. Pages: 14595–14605. Year 2020. (Mar 27 2020 2:55PM)
[5]Article: Theoretical and Experimental Studies of the Antioxidant and Antinitrosant Activity of Syringic Acid. Authors: Quan V. Vo,* Mai Van Bay, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang, Matthew Flavel, Nguyen Thi Hoa,and Adam Mechler
. The Journal of Organic Chemistry (Doi: https://dx.doi.org/10.1021/acs.joc.0c02258). No: 85. Pages: 15514–15520. Year 2020.
(Nov 8 2020 10:28AM)
[6]Article: The Antioxidant Activity of Natural Diterpenes: Theoretical Insights. Authors: Quan V. Vo, Nguyen Minh Tam, Le Trung Hieu, Mai Van Bay, Nguyen Minh Thong, Trinh Le Huyen, Nguyen Thi Hoa and Adam Mechler. RSC Advances (The Royal Society of Chemistry). No: 10, 14937. Pages: 14937–14943. Year 2020. (Apr 3 2020 8:15AM)
[7]Article: Thermodynamic and Kinetic Studies of the Radical Scavenging Behavior of Hydralazine and Dihydralazine: Theoretical Insights. Authors: Houssem Boulebd *, Imene Amine Khodja, Mai Van Bay, Nguyen Thi Hoa, Adam Mechler* and Quan V. Vo*. The Journal of Physical Chemistry B. No: 124. Pages: 4123–4131. Year 2020. (Apr 21 2020 4:08PM)
[8]Article: Is Usnic Acid a Promising Radical Scavenger ?
.
Authors: Nguyen Thi Hoa, May Van Bay, Adam Mechler, and Quan V. Vo*
. ACS Omega (ACS Publications - American Chemical Society). No: 5. Pages: 17715–17720. Year 2020.
(Jul 3 2020 9:01PM)
[9]Article: The Radical Scavenging Activity of Natural Ramalin: A Mechanistic and Kinetic Study. Authors: Vo, Q. V.; Tam, N. M.; Bay, M. V.; Mechler, A.. Chem. Phys. Lett. No: 739. Pages: 137004. Year 2020. (Dec 7 2020 3:09PM)
[10]Article: In silico evaluation of the radical scavenging mechanism of Mactanamide. Authors: Quan V. Vo, NT Hoa, PC Nam, DT Quang, A Mechler.. ACS Omega (ACS Publications - American Chemical Society), accepted DOI: 10.1021/acsomega.0c03646. No: 5. Pages: 24106–24110. Year 2020. (Aug 28 2020 9:10AM)
[11]Article: A Theoretical Study of the Antioxidant Activity of Natural Depsidones. Authors: Mai Van Bay, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang, Adam Mechler, Nguyen Khoa Hien, Nguyen Thi Hoa, Quan V. Vo.. ACS Omega (ACS Publications - American Chemical Society). No: 5. Pages: 7895-7902. Year 2020. (Dec 7 2020 2:49PM)
[12]Article: Thermodynamic and kinetic studies of the antiradical activity of 5-hydroxymethylfurfural: computational insights. Authors: Houssem Boulebd, Adam Mechler, Nguyen Thi Hoac and Quan V. Vo. New Journal of Chemistry. No: 44. Pages: 9863-9869. Year 2020. (Dec 7 2020 2:50PM)
[13]Article: Phenolic contents and antioxidant activity of Helicteres hirsuta extracts. Authors: Le Trung Hieu, Tran Thi Van Thi, Le Lam Son, Nguyen Minh Nhung, Huynh Thi Ngoc Diep, Adam Mechler and Quan V. Vo. Letters in Organic Chemistry (acccepted). No: xxx. Pages: xxx-xxx. Year 2020. (Aug 6 2020 8:50PM)
[14]Article: Coumarin-Based Dual Chemosensor for Colorimetric and Fluorescent Detection of Cu2+ in Water Media. Authors: Nguyen Khoa Hien, Mai Van Bay, Nguyen Chi Bao, Quan V. Vo, Nguyen Duc Cuong, Tran Vinh Thien, Nguyen Thi Ai Nhung, Dang Ung Van, Pham Cam Nam, and Duong Tuan Quang. ACS Omega (ACS Publications - American Chemical Society) (doi https://dx.doi.org/10.1021/acsomega.0c03097. No: 5. Pages: 21241–21249. Year 2020. (Aug 6 2020 8:57PM)
[15]Article: Substitution effects on the antiradical activity of hydralazine: a DFT analysis. Authors: Houssem Boulebd1, Nguyen Minh Tam Adam, Mechler and Quan V. Vo
. New Journal of Chemistry (accepted) https://doi.org/10.1039/D0NJ03753B. No: 44. Pages: 16577-16583. Year 2020.
(Sep 17 2020 4:20PM)
[16]Article: The Radical Scavenging Activity of Moracins: Theoretical Insights
.
Authors: Quan V. Vo and Nguyen Thi Hoa
. RSC Advances (The Royal Society of Chemistry). No: 10. Pages: 36843-36848. Year 2020.
(Oct 2 2020 10:43AM)
[17]Article: A thermodynamic and kinetic study of the antioxidant activity of natural hydroanthraquinones. Authors: Quan V. Vo, Nguyen Minh Thong, Trinh Le Huyen, Pham Cam Nam, Nguyen Minh Tam, Nguyen Thi Hoa and Adam Mechler. RSC Advances (The Royal Society of Chemistry). No: 10. Pages: 20089–20097. Year 2020. (Dec 7 2020 2:47PM)
[18]Article: Anti-inflammatory activity of synthetic and natural glucoraphanin. Authors: Vo, Q. V, P.C. Nam, D. N. Thuc, T. T. V. Thi. J. Serb. Chem. Soc. No: 84. Pages: 445-453. Year 2019. (Mar 27 2020 2:41PM)
[19]Article: Insights into the cooperativity between multipleinteractions of dimethyl sulfoxide with carbon dioxide and water. Authors: Pham Ngoc Khanh, Phan Dang Cam Tu, Ho Quoc Dai, Quan V. Vo, Vu Thi Ngan, Minh Tho Nguyen and Nguyen Tien Trung. J. Comput. Chem. No: 40. Pages: 464–474. Year 2019. (Mar 27 2020 2:42PM)
[20]Article: Theoretical Study for Exploring the Diglycoside Substituent Effect on the Antioxidative Capability of Isorhamnetin Extracted from Anoectochilus Roxburghii. Authors: Nguyen, M. T.; Vo, Q. V.; Huyen, T. L.; Bay, M. V.; Tuan, D.; Nam, P. C.. ACS Omega (ACS Publications - American Chemical Society). No: 4. Pages: 14996-15003. Year 2019. (Mar 27 2020 2:45PM)
[21]Article: Hydroxyl Radical Scavenging of Indole-3-Carbinol: A Mechanistic and Kinetic Study. Authors: Vo, Q. V.; Van Bay, M.; Nam, P. C.; Mechler, A.. ACS Omega (ACS Publications - American Chemical Society). No: 4. Pages: 19375-19381. Year 2019. (Mar 27 2020 2:47PM)
[22]Article: Antioxidant Activities of Monosubstituted Indolinonic Hydroxylamines: A Thermodynamic and Kinetic Study.. Authors: Vo, Q. V.; Van Gon, T.; Van Bay, M.; Mechler, A.. J. Phys. Chem. B. No: 123. Pages: 10672-10679. Year 2019. (Mar 27 2020 2:49PM)
[23]Article: A theoretical study of the radical scavenging activity of natural stilbenes. Authors: Vo Q. V.; Nam, P. C.; Van Bay, M.; Nguyen, M. T.; Hieu L. T. Mechler, A.. RSC Advances (The Royal Society of Chemistry). No: 9. Pages: 42020-42028. Year 2019. (Mar 27 2020 2:50PM)
[24]Article: Antioxidant Motifs in Flavonoids: O–H versus C–H Bond Dissociation. Authors: Vo, Q. V.; Nam, P. C.; Thong, N. M.; Trung, N. T.; Phan, C.-T. D.; Mechler, A.. ACS Omega (ACS Publications - American Chemical Society). No: 4. Pages: 8935-8942. Year 2019. (Mar 27 2020 2:43PM)
[25]Article: Is Indolinonic Hydroxylamine a Promising Artificial Antioxidant. Authors: Vo, Q.V.; Van Bay, M.; Nam, P. C.; Mechler, A.. J. Phys. Chem. B. No: 123. Pages: 7777-7784. Year 2019. (Mar 27 2020 2:46PM)
[26]Article: Isolation, quantification and antioxidant activity of extracts and compounds from the aerial parts of Archidendron Bauchei (Jack) I. Niels. Authors: Hieu Trung Le, Tran Thi Van Thi , Pham Cam Nam, Le Lam Son and Quan Van Vo. Letters in Organic Chemistry. No: 15. Pages: 972-980. Year 2018. (Mar 27 2020 11:55AM)
[27]Article: Synthesis of aromatic and indole alpha-glucosinolates. Authors: Vo, Q. V.; Rochfort, S.; Nam, P. C.; Nguyen, T. L.; Nguyen, T. T.; & Mechler, A.. Carbohydrate Research (ScienceDirect). No: 455. Pages: 45-53. Year 2018. (Mar 27 2020 11:54AM)
[28]Article: Density functional theory study of the role of benzylic hydrogen atoms in the antioxidant properties of lignans. Authors: Vo, Q. V, P.C. Nam, M.V. Bay, N.M. Thong, N.D. Cuong, A. Mechler. Scientific Reports (Nature). No: 8. Pages: 12361/1-12361/9. Year 2018. (Mar 27 2020 11:57AM)
[29]Article: Synthesis and Mass Spectrometry Analysis of Aromatic and Indole Glucosinolates. Authors: Vo Q. V.; Nguyen T. L.. Malaysian Journal of Chemistry. No: 18(2). Pages: 69-81. Year 2016. (Mar 27 2020 3:01PM)
[30]Article: Synthesis and anti-inflammatory activity of indole glucosinolates. Authors: Vo, Q. V.; Trenerry, C.; Rochfort, S.; Wadeson, J.; Leyton, C.; Hughes, A. B.. Bioorg. Med. Chem. No: 22. Pages: 856-864. Year 2014. (Mar 27 2020 11:51AM)
[31]Article: Preparation and X-ray analysis of potassium (2,3-dichlorophenyl) glucosinolate. Authors: Vo, Q. V.; Trenerry, C.; Rochfort, S.; White, J.; Hughes, A. B.. Acta Crystallographica Section C: Crystal Structure. No: 70. Pages: 588-594. Year 2014. (Mar 27 2020 11:52AM)
[32]Article: A total synthesis of (R,S)s-Glucoraphanin. Authors: Vo, Q. V.; Trenerry, C.; Rochfort, S.; Hughes, A. B. Tetrahedron (ScienceDirect, Elsevier). No: 69. Pages: 8731-8737. Year 2013. (Mar 27 2020 11:44AM)
[33]Article: Synthesis and anti-inflammatory activity of aromatic Glucosinolates. Authors: Vo, Q. V.; Trenerry, C.; Rochfort, S.; Wadeson, J.; Leyton, C.; Hughes, A. B.. Bioorg. Med. Chem. No: 21. Pages: 5945-5954. Year 2013. (Mar 27 2020 11:47AM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 27 2020 3:17PM)(Mar 27 2020 3:21PM)(Mar 27 2020 3:20PM)(Mar 27 2020 3:29PM)(Mar 27 2020 3:31PM)(Mar 27 2020 3:30PM)(Mar 27 2020 3:37PM)(Mar 27 2020 3:38PM)
[1]Biosynthesis and nutritious effects” (Chapter 2, book title: Glucosinolates: Properties, Recovery and Applications) Chủ biên: Charis M. Galanakis. Đồng tác giả: Vo, Q. V.. Nơi XB: Academic Press, Elsevier. Năm 2019.
[2]Giáo trình một số vấn đề chọn lọc trong Hóa hữu cơ Chủ biên: Nguyễn Thị Việt Nga. Đồng tác giả: Hoàng Nữ Thùy Liên, Hồ Văn Ban, Võ Văn Quân, Nguyễn Lê Tuấn. Nơi XB: NXB. ĐHSP TP Hồ Chí Minh. Năm 2017.
[3]Giáo trình Hóa học các hợp chất thiên nhiên Chủ biên: Nguyên Lê Tuấn. Đồng tác giả: TS. Diệp Thị Lan Phương, ThS. Võ Thị Thanh Tuyền, ThS. Huỳnh Minh Hùng, ThS. Nguyễn Thị Ngĩa, TS. Võ Văn Quân. Nơi XB: NXB. ĐHQG TP Hồ Chí Minh. Năm 2017.
[4]Bộ đề Hóa học luyện thi THPT Quốc gia Chủ biên: 7. ThS. Cao Thị Thiên An, TS. Võ Văn Quân. Nơi XB: NXB. ĐHQG Hà Nội. Năm 2016.
[5]Hướng dẫn giải bài tập vận dụng và vận dụng cao môn Hóa học-Tập 1: Hóa vô cơ Chủ biên: TS. Võ Văn Quân. Nơi XB: NXB. ĐHQG Hà Nội. Năm 2015.
[6]Hướng dẫn giải bài tập vận dụng và vận dụng cao môn Hóa học-Tập 2: Hóa hữu cơ Chủ biên: TS. Võ Văn Quân. Nơi XB: NXB. ĐHQG Hà Nội. Năm 2015.
[7]Tổng ôn tập kiến thức Hóa học - Phần Hóa vô cơ Chủ biên: Võ Văn Quân. Nơi XB: NXB. ĐHQG Hà Nội. Năm 2010.
[8]Tổng ôn tập kiến thức Hóa học - Phần Hóa hữu cơ Chủ biên: Võ Văn Quân. Nơi XB: NXB. ĐHQG Hà Nội. Năm 2010.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Quang Trung
Đề tài:

Nghiên cứu xác định thành phần hoá học và khảo nghiệm hoạt tính chống oxy hóa của hợp chất chiết xuất từ một số loài được chọn lọc của chi mơ dây (paederia)

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học sư phạm-Đại học Đà Nẵng

 2020

 2022

[2]Trần Văn Gôn
Đề tài: Nghiên cứu hoạt tính chống oxi hóa của các hợp chất indolinoic hydroxylamine và dẫn xuất bằng phương pháp hóa tính toán

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa, Đại học Khoa học Huế

 2019

 2019

[3]Hồ Thị Phú
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhóm thế khả năng chống oxy hóa của indole-3-carbinol và dẫn xuất bằng phương pháp hóa tính toán.

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa, Đại học Khoa học Huế

 2018

 2019

[4]Lê Thị Kim Bông
Đề tài: Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa của 3,3’-diindolylmethane và dẫn xuất bằng phương pháp hóa tính toán

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa, Đại học Khoa học Huế

 2019

 2019

[5]Phạm Thị Bạch Yến
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp và xác định cấu trúc của các sugarsinolates

 Thạc sĩ

 Khoa Hóa, Đại học Quy Nhơn

 2015

 2016

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải thưởng Bùi Dục Tài của UBND Tỉnh Quảng Trị

 Giáo dục

 2016

 

 UBND Tỉnh Quảng Trị

[2] Giải thưởng tài năng khoa học giành cho giảng viên trẻ các trường Đại học và Cao đẳng

 Giáo dục

 2014

 

 Bộ Giáo dục & Đào Tạo

  
 Khen thưởng
[1] Bằng Khen Liên hiệp hội KHKT Tỉnh Quảng Trị. Năm: 2017.
[2] Bằng khen của chủ tich UBND Tỉnh Quảng Trị năm 2018. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quy hoạch thực nghiệm và xử lý số liệu
Ngành: Hoá học
 2020 Sinh viên đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-Đại học Đà Nẵng
[2]Tối ưu hóa và quy hoạch thực nghiệm
Ngành: Hoá học
 2020 Sinh viên đại học  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật-Đại học Đà Nẵng
[3]Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Hóa học
Ngành: Hoá học
 2018 Học viên cao học  Trường ĐHKH Huế
[4]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Khác
 2014 Sinh viên Cao đẳng, Đại học  Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
[5]Hóa học hữu cơ 1, 2, 3, 4
Ngành: Hoá học
 2003 Sinh viên CĐ, Đại học  Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
[6]Cơ sở hóa học hữu cơ 1, 2, 3, 4
Ngành: Hoá học
 2003 Sinh viên Cao đẳng, Đại học  Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị
  
 Thông tin khác
  

CONFERENCE PRESENTATIONS

1.     Vo, Q. V., “DFT Study of the Role of C-H Bonds in the Antioxidant Properties of Phenolic Compounds”, Oral presentation, The TTV-2, Bangkok, Thailand, 2019, 17-20 January.  

2.   Vo, Q. V.; “Artificial glucosinolates: Synthesis and Application”, 17th World Fertilizer Congress: "Go East, Fertilizers Future!" plenary speaker, Shenyang, China, 2018, 3-7 September.

3.  Vo, Q. V.; “Synthesis and structure determination of 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α/β-D-glucopyranosyl thiol”, The 1st International Conference on Research and Education, Art, Management and Science (I-CREAMS-2015), Oral  presentation,  Rajabhat  Roi  Et  University, Thailand,  2015, 24-26 November. 

4.     Vo, Q. V., “Synthesis and anti-inflammatory activity of Glucosinolates”, Oral presentation, Vietnam Malaysia International Chemical Congress (VMICC-2014), Hanoi, Vietnam, 2014, 07-10 November

5.  Vo, Q. V.; Trenerry, C.; Rochfort, S.; Hughes, A. B., “Synthesis and Analysis of Glucosinolates”, Oral presentation, 38th Annual Synthesis Symposium, The University of Melbourne, 2013, 6th December.

6.  Vo, Q. V.; Trenerry, C.; Rochfort, S.; Hughes, A. B., “Synthesis and Analysis of Glucosinolates”, Oral presentation, 11th International Congress of Young Chemists “YoungChem2013” Poznan, Poland, 2013, 09-13 October.

7.  Vo, Q. V.; Trenerry, C.; Rochfort, S.; White, J.; Hughes, A. B., “Synthesis and Anti-inflammatory Analysis of Glucosinolates”, Poster presentation, 37th Annual Synthesis Symposium, The University of Melbourne, 2012, 7th December.

8.    Vo, Q. V.; Trenerry, C.; Rochfort, S.; Hughes, A. B., “Synthesis of Glucosinolates”, Poster presentation, 19th International Conference on Organic Synthesis (ICOS-19), Melbourne, Australia, 2012, 1-6 July.

9.      Vo, Q. V.; Trenerry, C.; Rochfort, S.; Hughes, A. B., “Synthesis of Glucosinolates”, Poster presentation, 36th Annual Synthesis Symposium, The University of Melbourne, 2011, 2nd December.

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn