Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,669,525

 Nghiên cứu tính năng kinh tế kỹ thuật và mức độ phát thải ô nhiễm của động cơ cỡ nhỏ sử dụng hỗn hợp nhiên liệu biogas-hydrogen
Chủ nhiệm:  Chủ nhiệm; Thành viên:  Cao Xuân Tuấn, Lê Minh Tiến, Huỳnh Tấn Tiến, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Quang Trung
Số: CTB2018-DNA.01 ; Năm hoàn thành: 2020; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Nghiên cứu mô phỏng và thực nghiệm động cơ biogas-hydrogen đánh lửa cưỡng bức và dual fuel. Các bộ phụ kiện chuyển đổi động cơ đã được nghiên cứu, chế tạo. Mô phỏng quá trình nạp, cháy và phát thải ô nhiễm của động cơ khi chạy bằng biogas được làm giàu bởi hydrogen đã được thực hiện. Kết quả cho thấy khi được làm giàu bởi hydrogen, tính năng công tác của động cơ được cải thiện, nồng độ các chất ô nhiễm CO, HC, bồ hóng giảm nhưng nồng độ NOx tăng

Đề tài nằm trong chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ cấp bộ: hệ thống năng lượng tái tạo hybrid biogas-năng lượng mặt trời. Sau khi chương trình hoàn thành sẽ triển khai áp dụng ở khu vực nông thôn Việt Nam
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn