Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,145,208

Curriculum Vitae

Full Name: Long V Nguyen
Associate Professor in Language Education
Vice Rector
University of Foreign Language Studies
The University of Danang
CALL Specialist, NFL Project 2020

VietCALL President
Vietnam
Tel: (+84) 905 397 397
Email: nvlong@ufl.udn.vn

Areas of management and research: Higher education management, educational technology, digital literacy, language teaching methodologies, collaborative learning, foreign language teacher education, sociocultural perspectives in language learning.

EMPLOYMENT: TEACHING AND ADMINISTRATION

Nov. 2014 - Present: Vice Rector, University of Foreign Language Studies, The University of Danang.

 

April 2014 – Present: CALL Specialist, National Foreign Languages Project 2020.

 

June 2011 - Oct. 2014: Head, Dept. of Academic Affairs, University of Foreign Language Studies, The University of Danang.

July 2008 - Feb 2010: EUP Teacher (part-time), Centre for University Preparation and English Language Studies, Massey University.

April 2006 - Nov. 2007: Deputy Head, Academic Affairs, University of Foreign Language Studies, The University of Danang. Areas of management: Curriculum development, syllabus design and materials development, and language program quality assurance. Reason for leaving: Overseas study.

Jan 2006 -  April 2006: Lecturer, University of Foreign Language Studies, The University of Danang. Areas of interest: British and American culture, computer-assisted language learning, research methods, Vietnamese as a Foreign Language (VFL). Reason for leaving: Being promoted.

Sept. 1996 - Dec. 2004: Lecturer, University of Foreign Language Studies, The University of Danang. Areas of interest: EAP, British and American culture, computer-assisted language learning, language teacher education. Reason for leaving: Overseas study. 

EDUCATION

Major

2011 - PhD in Applied Linguistics, Massey University. Thesis title: Computer Mediated Collaborative Learning in a Vietnamese Tertiary EFL Context: Process, Products, and Learners’ Perceptions. ALANZ PhD Thesis of the Year 2011

2005 - MA in TESOL Studies, The University of Queensland. High Distinction: Dean’s list

2002 - MA in Linguistics, The University of Danang. High Distinction: UD President’s commendation for high achievement

1996 -  BA in TESOL, College of Education, The University of Danang. Distinction

Other postgraduate qualifications

Sep. 2015 - Certificate in accreditation of higher education

March 2007 - Specialist Certificate in Information Technology in Language Education

South East Asian Ministers of Education Organisation (SEAMEO), RELC, Singapore.

Jan. 2007 - Specialist Certificate in Higher Education Accreditation, Vietnam National University - Hanoi.

April 2006 - Professional Certificate in Curriculum Development, University of Queensland.

Sep. 2003 - Professional Certificate in E-Learning, Hanoi National University.

Jan. 2003 - Certificate in Teaching Online in Higher Education, University of Texas - Pan American, Edinburg, TX.

Nov. 1997 - Associate's Degree in Accounting and Financial Management, College of Economics, The University of Danang. 

SELECTED PUBLICATIONS AND RESEARCH

Articles in refereed journals 

Nguyen L. V. (2016). Ứng dụng CNTT trong dạy học ngoại ngữ: Từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tại Việt Nam [Applying CALL into language education: From international experience to Vietnamese practice]. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục [VNU Journal of Science: Education Research] , 32(2), 36-47.

Nguyen, L. V. (2015). Giảng dạy tiếng Anh trong thời đại truyền thông số: Từ góc nhìn của ngôn ngữ học xã hội [Teaching English in the digital age: A sociolinguistic perspective]. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống [Language & Life], 11(224), 30-34.

Nguyen, L. V. (2015). Ứng dụng của giao tiếp qua công nghệ trong sự phát triển năng lực ngoại ngữ [The application of computer-mediated communication into English teachers’ language development]. Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống [Language & Life], 3(233), 22-25.

Nguyen, V. L., & Pham, T. T. N. (2014). Tác dụng của phần mềm DynED đối với sinh viên năm 1 và 2 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng [The effects of DynED to first and second year students at UFLS]. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội [Journal of Foreign Language Studies – Hanoi University], 40, 31-39.

Nguyen, L. V. (2013). Đặc tính sư phạm của giao tiếp qua công nghệ [Pedagogical features of computer-mediated communication]. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng [Journal of Science and Technology - The University of Danang], 7(68), 37-42.

Nguyen, L. V. (2012). Giới thiệu về giao tiếp qua công nghệ trong giáo dục [An introduction to computer-mediated communication in education]. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng [Journal of Science and Technology - The University of Danang], 9(58), 110-116.

 Nguyen, L. V. (2011). Learners' reflections on and perceptions of computer-mediated communication in a language classroom: A Vietnamese perspective. Australasian Journal of Educational Technology, 27(Special issue, 8), 1413-1436.

Nguyen, L. V., & White, C. (2011). The nature of 'talk' in synchronous computer-mediated communication in a Vietnamese tertiary EFL context. International Journal of Computer Assisted Language Learning and Teaching (IJCALLT), 1(3), 14-36. doi: 10.4018/ijcallt.2011070102.

Nguyen, L. V. (2010). Computer mediated collaborative learning within a communicative language teaching approach: A sociocultural perspective. The Asian EFL Journal Quarterly, 12(1), 202-233.

Nguyen, L. V. (2009). Thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy ngoại ngữ [ICT in language education: Benefits, challenges and solutions]. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng [Journal of Science and Technology - The University of Danang], 1(30), 128-142.

Nguyen, L. V. (2008). Computer mediated communication and foreign language education: Pedagogical features. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 5(12), 23-44.

Nguyen, L. V. (2008). Technology-enhanced EFL syllabus design and materials development. English Language Teaching, 1(2), 135-142.

Nguyen, L. V. (2008). The triangular issues in multimedia language courseware design in the Vietnamese EFL environment. Asian Social Science, 4(6), 65-69.

Nguyen, L. V. (2005). Bước đầu xây dựng giáo trình điện tử [Electronic books: A suggested starting point]. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng [Journal of Science and Technology - The University of Danang], 4(12), 3-10.

Nguyen, L. V. (2003). Multimedia và vai trò người thầy trong lớp học ngoại ngữ [Multimedia and teacher's roles in a language classroom]. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng [Journal of Science and Technology - The University of Danang], 2, 90-97.

Books/Book Sections

 

Lee, K. W., Yau, J. X. R., Said, N., Yoon, S. J., Tan, C. K., Nguyen, L. V., & Thang, S. M. (2016). Designing a Collaborative Malaysian-Vietnamese Online Writing Project: A Design-Based Research. In J. E. Luaran, J. Sardi, A. Aziz & N. A. Alias (Eds.), Envisioning the Future of Online Learning (pp. 53-67). Singapore: Springer.

Nguyen, L. V. (2013). Integrating computer-mediated communication into foreign language education: A Vietnamese sociocultural context of higher education. Munich: Lincom Academic Publishers.

Nguyen, L. V. (2013). Wiki-mediated peer review process: Participation and interaction. In E. McKay (Ed.), ePedagogy in Online Learning: New Developments in Web Mediated Human Computer Interaction (pp. 134-155). Hershey, PA: IGI Global.

Nguyen, L. V. (2010). Technology, culture, and language education: A reflective exploration. Saarbrucken: VDM Verlag.

Nguyen, L. V. (2010). Linguistic features of English and Vietnamese idioms: A contrastive analysis. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing.

Refereed conference presentations

 

Nguyễn Văn Long. (2017). CALL in Vietnam: A case study of The National Foreign Languages 2020 project. Paper presented at the 15th AsiaCALL International Conference (A Keynote), 24-26 November, HCM Open University, Vietnam..

Nguyễn Văn Long. (2015). Báo cáo công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo nhiệm vụ của Đề án NNQG 2020 do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng thực hiện từ năm 2012 đến nay [Annual report on English teacher training as part of National Foreign Languages 2020 Project]. Paper presented at the Hội thảo tập huấn về giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các cấp và các trình độ đào tạo, 3-4 October, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Tuyên, & Hồ Quảng Hà. (2015). Đề xuất về cấu trúc và quy trình thiết kế đề thi xếp lớp đầu vào đối với sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng [Fully developing an English placement test for non-English major students at The University of Danang]. Paper presented at the Hội thảo Xây dựng thí điểm triển khai bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho sinh viên không chuyên ngữ, 5 December, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

Nguyễn Văn Long. (2015). VietCALL report. Paper presented at the Conference on VietCALL 2015, 17 October, University of Foreign Language Studies - The University of Danang.

Nguyễn Văn Long, & Nguyễn Văn Tuyên. (2014). Listening comprehension test designs to evaluate high school learners' listening skills - A shortcut to English communicative orientation development. Paper presented at the Conference on English language testing and assessment for school-age learners, 23-24 July, Hue University of Foreign Languages.

Nguyễn Văn Long. (2014). From CALL to MALL: Opportunities. Paper presented at the “Mobile learning: Translating theory into practice”, 22 December, Ho Chi Minh City University of Education.

Nguyen, L. V., & Phan, H. V. (2013). The sociotechnical affordances of computer-mediated communication: A Vietnamese context. Paper presented at the 7th GloCALL Conference, 29-30 November, Danang, Vietnam.

Nguyen, L. V. (2012). Computer-supported collaborative learning: What research tells us? Paper presented at the 11th AsiaCALL "Visionary CALL Paradigms for the "Asian Century": Pushing the Boundaries of Learning, Teaching, Research and Technology", 16-18 November, Open University, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Nguyen, L.V. (2012). Common European Framework of Reference (CEFR) and the Assessment of School Teachers’ Levels of English in Central Vietnam: Effects and Affects. Paper presented at the 3rd Annual International Conference on Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) "English learning: A focus on English use", 9-11 August, Danang City, Vietnam.

Nguyen, L. V. (2011). Ngôn ngữ xã hội học trong thời đại truyền thông số. Paper presented at the Hội thảo "Diễn ngôn, Tri thức, và Văn hóa", 9 Novemner, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng.

Nguyen, L. V. (2011). Báo cáo tổng kết 5 năm đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Paper presented at the Hội nghị "Tổng kết 5 năm đào tạo theo học chế tín chỉ", 9 December, Đại học Đà Nẵng.

Nguyen, L. V., & Phan, H. V. (2011). The use of wikis in collaborative learning. Paper presented at the 5th GloCALL Conference, 27 - 29 October, Manila, The Philippines.

Nguyen, L. V., & Phan, H. V. (2011). A study of learners’ attitudes towards a technology-enhanced language classroom. Paper presented at the International Conference on Classroom-oriented research: Achievements and Challenges, 12 - 16 October, Kalisz City, Poland.

Nguyen, L. V. (2011). Online chat in EFL group-based discussion: A case study. Paper presented at the 2nd Annual International Conference on TESOL on English for All, 15-17 September, Hue City, Vietnam.

Nguyen, L. V. (2010). EFL collaborative opportunities in a Wiki environment. Paper presented at the 27th CALICO Annual Conference on Enhancing Language Learning: Research, Innovation, and Evaluation in CALL, 8-12 June, Amherst, MA.

Nguyen, L. V. (2009). Participation and interaction in synchronous computer-mediated communication. Paper presented at the 1st Combined ALANZ and ALAA Conference on Participation and Acquisition, 2-4 December, Auckland, New Zealand.

Nguyen, L. V. (2009). Synchronous computer-mediated communication: A sociocultural analysis. Paper presented at the Massey University's School of Language Studies Conference, 12 November, Palmerston North, New Zealand.

Nguyen, L. V. (2008). Authentic online collaborative learning in the EFL classroom environment: A need for a comprehensive study. Paper presented at the CLESOL Conference on Language and Identity, 5-10 October, Auckland, New Zealand.

Nguyen, L. V. (2007). The good, the bad and the ICT in language education. Paper presented at the AusAID’s International Conference on TESOL in the Internationalization of Higher Education in Vietnam, 12 May, Hanoi, Vietnam.

Nguyen, L. V. (2007). Học chế tín chỉ và thực trạng áp dụng học chế tín chỉ ở trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng [Credit-based education system at the Danang University of Foreign Language Studies, University of Danang: Challenges and suggestions]. Paper presented at the Conference on Credit-based System in Tertiary Education, 2-3 June, The University of Danang, Vietnam.

Nguyen, L. V. (2006). Using the Internet to teach American culture. Paper presented at the International Conference on American Studies in Vietnam: Teaching Methods and Curriculum Development, 24-25 March, Vietnam National University at Ho Chi Minh City, Vietnam.

Nguyen, L. V. (2005). The power of triangulation in mixed methods research. Paper presented at the University of Queensland's School of Languages and Comparative Cultural Studies Symposium: Issues of Research Design in Applied Linguistics, 19 November, Brisbane, Queensland.

 

ACADEMIC SCHOLARSHIPS AND PROFESSIONAL AWARDS

University Outstanding Academic Achievement, The University of Danang, 2017.

University Outstanding Academic Achievement, The University of Danang, 2016.

Certificate of merit "Thành tích tiêu biểu trong hoạt động Khoa học và Công nghệ Giai đoạn 2011-2015". Số: 1485/QĐKT của GĐ ĐHĐN ngày 29.3.2016. 2016.

Certificate of merit "Thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động Khoa học và Công nghệ Giai đoạn 2011-2015". Số: 1126/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng ngày 7.4.2016. 2016.

Certificate of merit "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014 và 2014-2015" của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: QĐ số 5175/QĐ-BGDĐT ngày 05.11.2015. 2015.

Certificate of merit "Thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Nhà trường giai đoạn 1985-2015". Số: 5197/QĐKT của GĐ ĐHĐN ngày 07.10.2015. 2015.

University Outstanding Academic Achievement, The University of Danang, 2015.

University Outstanding Academic Achievement, The University of Danang, 2014.

ALANZ Best PhD Thesis, 2011.

Microsoft Innovative Educator, 2011.

New Zealand International Doctoral Research Scholarship, 2007-2010.

Massey University Vice Chancellor’s Doctoral Scholarship, 2007-2010.

Australian Endeavour Postgraduate Awards for Doctoral Research, 2008-2011 (PhD Scholarship offer).

Australian Leadership Awards for Doctoral Research, 2008-2011 (PhD Scholarship offer).

NZIDRS University of Auckland Plus, 2008-2011 (PhD Scholarship offer).

University of Queensland Tuition Fee Waiver, 2007-2010 (PhD Scholarship offer).

Singapore SEAMEO Scholarship for the Specialist Course on Information Technology in Language Education, 2007.

University Outstanding Academic Achievement, The University of Danang, 2007.

University Outstanding Academic Achievement, The University of Danang, 2006.

Certificate of Merit for Academic Contributions, The University of Danang, 2006.

University of Queensland's Faculty of Arts Dean’s Commendation for High Achievement, 2005.

University of Queensland Postgraduate Scholarship for the MA in TESOL Studies, 2004-2005.

University of Danang President’s Commendation for High Achievement in the MA in Linguistics Course, 2002.

Distinguished Staff of the Year, College of Education, The University of Danang, 2001.

Distinguished Staff of the Year, College of Education, The University of Danang, 2000.

British Petroleum Scholarship for Business and Financial Management Course, 1991998.

Vietnamese Government Scholarship for the BA in TESOL Course, 1992-1996. 

PROFESSIONAL AND SOCIETY MEMBERSHIPS

Professionals

2017 - Present: Editorial member, Journal of Inquiry into Languages and Cultures (University of Foreign Languages – Hue University)

2017 - Present: Editorial member, Journal of Science and Technology (The University of Danang)

2015 – Present: WorldCALL International Advisory Committee member

2014 - Present: President, VietCALL

2014 - Present: CALICO Editorial member

2012 - Present: CALL-EJ Editorial member

2011 - Present: Microsoft Partner in Learning

2008 - Present: Member, TESOL EVOnline (Electronic Village)

2007 - 2011: Member, EuroCALL CMC Special Interest Group

2007 - 2011: Member, Doctorates of New Zealand

2004 - 2010: Member, Moodle Community

Society

2014 - 2017: Chairman, Vietnamese Graduates from Australia Club (VGAC), Danang Chapter

2006 - 2014: Vice Chairman, Vietnamese Graduates from Australia Club (VGAC), Danang Chapter

2005 - 2007: Chairman, CFL Alumni Association

1996 - 2003: Chairman, English Speaking Club, University of Danang

1992 - 1996: Action member, “Green Summer” Campaign, University of Danang


REFEREES

Prof. Cynthia White

Professor of Applied Linguistics
Massey University, New Zealand
Tel: (+64 6) 356 9099 Ext 7711
Email: c.j.white@massey.ac.nz

Tran Huu Phuc, Ph.D.

Rector
University of Foreign Language Studies,
The University of Danang, VIETNAM
Tel: (+84) 913465993
Email: thphuc@ufl.udn.vn

Last updated 05 December 2017.

Bio

Long V Nguyen, is currently Vice Rector in the University of Foreign Language Studies, The University of Danang, where he has been working as a lecturer since late 90s. Recently, he has actively participated in various activities of National Foreign Languages Project 2020 as CALL specialist and VietCALL president. Long received his MA in TESOL Studies from the University of Queensland in 2005 and his PhD in Applied Linguistics (Specialized in Computer-Assisted Language Learning - CALL) at Massey University. Long has received a number of outstanding grants for his contributions in research. He has published widely in the areas of educational technology and communication in foreign language learning and teaching, sociocultural perspectives in language education, digital literacy, collaborative learning, and language teacher education.

Postal address:


A/Prof. Dr. Nguyen Van Long
University of Foreign Language Studies
The University of Danang
131 Luong Nhu Hoc Street, Cam Le District
Danang City, Vietnam

The English CV can be accessed here: https://goo.gl/2vvGtT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn