Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SCIENCE CURRICULUM VITAE

 


I. GENERAL INFORMATION

Full name:             Tran Thi Thu         

Gender:                  Female

DOB:                     20/11/1977            

Place of birth:        Nam Dinh city, Nam Dinh province, Vietnam                               

Working place:      Department of International Studies, University of Foreign Language Studies, The University of Danang

Home address:       108 Nguyen Thi Bay road, Thanh Khe district, Danang city, Vietnam

Contact number:    Office:     0236 3699 337             Mobile:  0912 361 191

Email:                    ttthu@ufl.udn.vn
II. EDUCATION AND FELLOWSHIPS

-  BA, International Relations, Institute for International Relations (now: Diplomatic Academy of Vietnam), 1999

-  MA, International Relations, Institute for International Relations (now: Diplomatic Academy of Vietnam), 2006

-    PhD. Student, International Relations, Diplomatic Academy of Vietnam, 2018 - 2021

-    Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Scholars, US Foreign Policy, Bard College, New York, June - August 2013

III. PROFESSIONAL AND TEACHING EXPERIENCE

-    Building Relationship Facilitator, Plan International, 2000-2003

-    Sponsorship Relations Officer, ChildFund Australia, 2004-2007

-   Lecturer, Department of International Studies, University of Foreign Language Studies, The University of Danang, 2007 – present

Research Areas: International Relations, Vietnam’s Politics, Vietnam’s Foreign Policy, U.S. Studies

Teaching Courses: History of International Relations; Theories of International Relations; Vietnam’s Foreign Policy; Vietnam’s Foreign Affairs under Doi Moi era; American Political System and Foreign Policy; American History, Culture and Politics

IV. PRESENTATIONS AND PUBLICATIONS

-  Tran Thi Thu (2017). “Some Critical Factors Influencing the Formulation of Security and Foreign Policies of President Donald Trump Administration Towards Asia-Pacific Region”. Paper presented at National Workshop of “Researching and teaching native languages, foreign languages and regional studies in the integration era”. (Summary record of National Workshop, p.283-287).

-  Tran Thi Thu (2016). “Some Basic Driving Forces for Vietnam-United States Relations Under President B.Obama Administration in 2009-2016”.  Journal of Science and Technology, The University of Danang, vol. 8(105), p.29-34.

-    Tran Thi Thu (2014). “Smart Power in The U.S. Strategic Rebalance to The Asia-Pacific Region: The Case of ‘A Greater Mekong Health Security Partnership’”. Paper presented at DIS’ scientific workshop. (Summary record of DIS’ scientific workshop, UFLS, The University of Danang, p.43-51).

-  Tran Thi Thu (2013). “The Importance of Asia-Pacific Region under B.Obama Administration”. Presentation in the course of “The Study of the U.S. Institutes for Scholars on U.S. Foreign Policy”, Bard College, USA.

-     Tran Thi Thu, Tran Thi Ngoc Suong, Nguyen Thi Quynh Hoa (2012). “American Studies in the Academic Programme of DIS, UFLS, The University of Danang”. Paper presented at the Symposium “Theoretical and Practical Issues on American Studies”, Hue University – College of Foreign Languages. (Summary record of Symposium, p.6-18).

-    Tran Thi Thu (2011). “Methodologies of Teaching Large Classes”. Paper presented at DIS’ scientific workshop. (Summary record of DIS’ scientific workshop, UFLS, The University of Danang, p.12-19).

 

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn