Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,066,775

 Hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: CN. Đỗ Nguyệt Ánh
Nơi đăng: HT Kế toán và kiểm toán trong quá trình cải cách và hội nhập; Số: 192/QÐ-ÐaN;Từ->đến trang: 287-290;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn