Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,066,892

 Sự ảnh hưởng của chính sách thưởng bằng vốn cổ phần lên mối quan hệ giữa điều chỉnh lợi nhuận và chi phí nghiên cứu và triển khai

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ths Đỗ Nguyệt Ánh
Nơi đăng: KY Hội thảo quốc tế: International Conference on Accounting 2015; Số: 2015;Từ->đến trang: 30-43;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn