Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Sự truyền nhiệt và ẩm trong hồ xi măng đang hydrat ở giai đoạn sớm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Philippe Poullain, Quoc-Tien Bach, Pierre Mounanga
Nơi đăng: CIGOS-Conférence International de Géotechnique, des Ouvrages et des Structures, May 2015, Paris, France; Số: May 2015, Paris, France;Từ->đến trang: CIGOS 2015;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Các phản ứng hydrat trong vật liệu xi măng đều toả nhiệt và tuân theo quy luật nhiệt động học. Vì vậy ngay mới bắt đầu xảy ra phản ứng, sự gia tăng nhiệt độ trung bình được quan sát bởi vì lượng nhiệt phát hành hydrat hóa bao gồm pha gồm các hạt trơ (cát, đá ...) và pha phản ứng (xi măng tinh khiết hoặc hồ xi măng). Do đó diễn biến của nhiệt độ bê tông tuổi sớm và độ ẩm đều bị ảnh hưởng bởi hồ xi măng cũng như các thuộc tính nhiệt-lý của pha trơ (hạt thông thường, hạt nhẹ hoặc cốt thép thanh). Vai trò của các điều kiện biên cũng có thể có tầm quan trọng rất lớn. Do đó, động học hydrat hóa trong môi trường không đồng nhất, độ ẩm và nhiệt độ không đồng nhất có thể ảnh hưởng đến mức độ hydrat hóa. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất để nghiên cứu ảnh hưởng của cốt liệu đối với động học hydrat hóa của hồ xi măng tinh khiết hoặc có pha trộn tro bay ở độ tuổi sớm. Phần đầu tiên được dành riêng cho việc xác định các đặc tính thủy hóa xi măng dán pha trộn (năng lượng hoạt hóa , ái lực hóa học). Sau đó, các trường nhiệt độ, độ ẩm và mức độ hydrat hóa được xác định bằng một phần mềm tính toán trên 2D, xét trên một mẫu vuông với điều kiện biên loại thứ hai. Việc tính toán được thực hiện bằng cách tính mức tiêu thụ nước phản ứng, thoát nhiệt và ảnh hưởng của cốt liệu. Các tính toán cho thấy, các trường tính toán biểu lộ sự không đồng nhất và tùy thuộc nhiều vào các tính chất nhiệt-hóa của vật liệu, và tro bay có thể giúp hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình trong quá trình hydrat đối với mẫu nghiên cứu.
ABSTRACT
The hydration reactions within a cementitious material are both exothermal and thermoactivated. Thus at early age, an increase in the medium temperature is observed because of the heat of hydration release. Moreover, concrete is a granular assembly composed of inert phases (sand, aggregate...) and a reactive phase (pure or composed cement paste). The evolutions of early age concrete temperature and moisture are thus influenced by the cement paste as well as the inert phase thermophysical properties (common aggregates, lightweight aggregates or even concrete reinforcing bar). The role of the boundary conditions can also be of great importance. Consequently, the hydration kinetics can be heterogeneous in the medium, yielding temperature and moisture heterogeneities able to influence the cement paste hydration degree. In this paper, we propose to study the influence of aggregates on the hydration kinetics of pure or blended cement pastes containing fly ash at early age. The first part is dedicated to the determination of the blended cement paste hydration properties (apparent activation energy, chemical affinity function). Then, the temperature, moisture and hydration degree fields are numerically computed by means of a 2-D transfer model applied to a square medium submitted to boundary conditions of the second kind. The calculation is carried out by taking into account the reaction water consumption, heat release and the influence of aggregates. The computation shows that the fields can exhibit strong heterogeneities depending on the thermophysical properties of aggregates, and that fly ash can help limiting the medium temperature increase.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn