Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Dự kiến quá trình thay đổi nhiệt độ- độ ẩm trong vật liệu hỗn hợp xi măng-tro bay ở giai đoạn sớm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bạch Quốc Tiến; Philippe Poullain; Pierre Mounanga
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững; Số: 9/2015;Từ->đến trang: 111-117;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc thêm tro bay vào vật liệu xi măng đã và đang được nghiên cứu nhằm tạo vật liệu thân thiện với môi trường và phát triển bền vững. Mục đích của bài báo này là nhằm giới thiệu sự khả thi của việc áp dụng phương pháp nhiệt-hóa học vào vật liệu hổn hợp xi măng- tro bay đối với sự mô phỏng tiến trình của độ ẩm-nhiệt độ trong không gian của vật liệu nghiên cứu. Sự đánh giá tiến trình truyền ẩm trong vật liệu nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp của [1] với các tham số đầu vào được sử dụng bởi các kết quả thực nghiệm, lời giải số cho phương trình truyền nhiệt và ẩm trong môi trường không đồng nhất là có sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn trung tâm và phương pháp nút ảo của [2] đối với điều kiện biên. Kết quả của bài báo có sử dụng sự trợ giúp của một phần mềm tại đại học Nantes- cộng hòa Pháp
ABSTRACT
The addition of fly ash into the cementitious materials has been studied with his capacity for environmentally-friendly and sustainable development. The purpose of this paper is to present a feasibility on the application of the thermal-chemical methods in cement-fly ash blended binder on the simulation of process of humidity-temperature in the materials studies. The evaluation process moisture in the materials studies were performed according to the method of (Di Luzio & Cusatis 2009) with the input parameters used by the experimental results, numerical solution of partial differential equations of heat transfer and humidity in heterogeneous environments is using centered finite difference method and methodology center of the fictitious node (Ozisik 1993) for boundary conditions. The results of the paper have used a software by University of Nantes- French republic.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn