Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,952,616

  Nghiên cứu sản xuất đ hộp chức năng qua thanh trùng: đ hộp từ cá trắm trắng dầm dầu ăn với tinh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bui Xuan Dong
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Vavilov Reading of SGAU "NI Vavilov" (UDC 339.13.012); Số: 2007;Từ->đến trang: 299-304;Năm: 2007
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn