Thái Bá Chiến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,934,614

 
Mục này được 30427 lượt người xem
Họ và tên:  Thái Bá Chiến
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  27/08/1982
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Hòa - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Kỹ thuật Điện tử - Tin học; Tại: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Tại: Trường Đại học Paris 13, CH Pháp
Dạy CN: Ứng dụng CNTT trong dạy học môn kỹ thuật, AutoCAD (2D & 3D), Kỹ thuật lập trình & Cấu trúc dữ liệu, Đồ họa Kỹ thuật, Học máy & Dữ liệu lớn,
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (từ 2006 đến 2018)
Giảng viên Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (từ 2018 đến nay)
Học tại trường University of Sciences and Technologies of Hanoi, Vietnam + University of Toulouse, CH Pháp
Ngành học: Information & Communication Technology (ICT). Chuyên ngành: Multimedia
Làm internship tại phòng lab Xlim/SIC (UMR CNRS 7252), Đại học Poitiers, CH Pháp.
Làm NCS trường Đại học Paris 13, CH Pháp
tại phòng lab Laboratoire de Traitement et Transport de l'Information (L2TI), viện Galilee.
Ngành học: Information & Communication Technology (ICT). Chuyên ngành: Signal and Images.
Bổ nhiệm CDNN Giảng viên chính (Hạng 2) năm 2023.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng thuật toán chuyển đổi ảnh dải động cao sang ảnh dải động thấp. Chủ nhiệm: Thái Bá Chiến. Mã số: B2019-DN02-51. Năm: 2021. (Jun 3 2023 3:55PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thuật toán chuyển đổi ảnh dải động cao sang ảnh dải động thấp dựa trên họ phân giải tuyến tính tách biệt với nội suy đa thức. Tác giả: Thái Bá Chiến, Phạm Quốc Thái. Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: ISSN 1859-1531. Trang: 31-36. Năm 2021. (Jun 3 2023 3:33PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: HDR Image Tone Mapping Approach Using Multiresolution and Piecewise Linear Perceptual Quantization. Authors: Thái Bá Chiến, Phạm Quốc Thái. Advances in Science, Technology and Engineering Systems. No: 10.25046/aj050276. Pages: 606-613. Year 2020. (Jun 30 2020 7:08PM)
[2]Article: Tone Mapped HDR Images Contrast Enhancement Using Piecewise Linear Perceptual Transformation. Authors: Ba Chien Thai, Anissa Mokraoui. 2019 27th European Signal Processing Conference (EUSIPCO). No: 19172620. Pages: 1-5. Year 2019. (Jan 4 2020 8:08AM)
[3]Article: Contrast enhancement and details preservation of tone mapped high dynamic range images. Authors: Ba Chien Thai, Anissa Mokraoui, Basarab Matei. Journal of Visual Communication and Image Representation. No: 10.1016/j.jvcir.2018.12.024. Pages: 589-599. Year 2019. (Jan 4 2020 3:09PM)
[4]Article: Performance Analysis of the Revisited Tone Mapped Quality Index for Tone Mapped HDR Images Evaluation. Authors: Ba Chien Thai, Anissa Mokraoui. 2019 26th International Conference on Telecommunications (ICT). No: 10.1109/ICT.2019.8798770. Pages: 366-370. Year 2019. (Jan 4 2020 8:24AM)
[5]Article: HDR Image Tone Mapping Approach based on Near Optimal Separable Adaptive Lifting Scheme. Authors: Ba Chien Thai, Anissa Mokraoui, Basarab Matei. 2018 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA). No: 10.23919/SPA.2018.8563293. Pages: 108-113. Year 2018. (Jun 3 2023 3:23PM)
[6]Article: Piecewise linear perceptual quantizer as a non-uniform histogram equalization adjustment for contrast enhancement of tone mapped HDR images. Authors: Ba Chien Thai, Anissa Mokraoui, Basarab Matei. 2018 9th International Symposium on Signal, Image, Video and Communications (ISIVC). No: 10.1109/ISIVC.2018.8709168. Pages: 27-32. Year 2018. (Jan 4 2020 8:21AM)
[7]Article: Image tone mapping approach using essentially non-oscillatory bi-quadratic interpolations combined with a weighting coefficients strategy. Authors: Ba Chien Thai, Anissa Mokraoui, Basarab Matei, Mahdia Tabal. 2017 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT). No: 10.1109/ISSPIT.2017.8388688. Pages: 89-94. Year 2017. (Jan 4 2020 8:18AM)
[8]Article: Performance evaluation of high dynamic range image tone mapping operators based on separable non-linear multiresolution families. Authors: Ba Chien Thai, Anissa Mokraoui, Basarab Matei. 2016 24th European Signal Processing Conference (EUSIPCO). No: 10.1109/EUSIPCO.2016.7760577. Pages: 1891-1895. Year 2016. (Jan 4 2020 8:14AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Tone Mapping Operators for High Dynamic Range Images Chủ biên: Thái Bá Chiến. Nơi XB: Lambert Academic Publishing. Năm 2020.(Feb 4 2021 8:19AM)
[2]Monogenic Wavelet Transform: Extension to Multispectral Signal Chủ biên: Thái Bá Chiến. Nơi XB: Lambert Academic Publishing. Năm 2020.(Feb 4 2021 8:20AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa năm học 2019-2020. Năm: 2020.
[2] Giấy khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng năm học 2019-2020. Năm: 2020.
[3] Giấy khen Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Bách khoa năm học 2020-2021. Năm: 2021.
[4] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2020-2021. Năm: 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Học máy & Dữ liệu lớn
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2023 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Đồ họa Kỹ thuật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Kỹ thuật lập trình & Cấu trúc dữ liệu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]AutoCAD (2D & 3D)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Ứng dụng CNTT dạy học môn kỹ thuật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2008 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn