Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá hiệu quả của các biện pháp gia cường sức kháng cắt đối với cầu bê tông cốt thép thường bằng phần mềm abaqus và thực nghiệm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cao Văn Lâm; Nguyễn Lan
Nơi đăng: Tạp chí GTVT, Bộ GTV-2016, ISSN 2354-0818; Số: 3/2016;Từ->đến trang: 53-56;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Theo báo cáo của Tổng cục đường bộ Việt Nam hiện nay có số lượng rất lớn công trình ở trạng thái kỹ thuật yếu [8], trong đó có một số lượng lớn cầu BTCT thường. Để lựa chọn phương án đầu tư mới hay khôi phục, sửa chữa nâng cấp những công trình cầu này cần có nhiều nghiên cứu, đánh giá đưa ra biện pháp gia cường tốt và phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, phù hợp với định hướng phát triển mạng lưới công trình cầu hiện nay. Nghiên cứu này so sánh, đánh giá hiệu quả của các biện pháp gia cường sức kháng cắt đối với cầu BTCT thường bằng lý thuyết thông qua phần mềm Abaqus và thực nghiệm.
ABSTRACT
As reported by the general department of vietnam road now has a very large number of works in weak technical conditions [8], which has a large number of reinforced concrete bridge often. to select a new investment plan or rehabilitation, repairing and upgrading the bridges should be more research and evaluation measures given good and consistent reinforcement to ensure economic efficiency, technical, matching network development direction of the current bridge. this study compared, to assess the effectiveness of measures strengthening shear resistance for reinforced concrete bridge often with theory through experimental and abaqus software.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn