Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trương Ngọc Tiên
Đề tài: Xây dựng Modul quản lý cơ sở dữ liệu công trình cầu trên đường ô tô

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[2]Nguyễn Hải
Đề tài:

Đánh giá hiệu quả của các biện pháp gia cường sức kháng uốn đối với cầu bê tông cốt thép thường bằng phần mềm abaqus và thực nghiệm

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[3]Trần Quang Nhật
Đề tài: Đánh giá hiệu quả của các biện pháp gia cường sức kháng cắt đối với cầu bê tông cốt thép thường bằng phần mềm abaqus và thực nghiệm

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[4]Phạm Lê Vũ
Đề tài: Dự đoán sự thay đổi trạng thái kỹ thuật cầu btct trên đường giao thông ở tỉnh phú yên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn