Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,796,674

 Đánh giá hiệu quả của các biện pháp gia cường sức kháng uốn đối với cầu bê tông cốt thép thường bằng kết quẩ thực nghiệm và mô phỏng số
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cao Văn Lâm; Nguyễn Văn Thiên Ân
Nơi đăng: Tạp chí GTVT, Bộ GTV-2016, ISSN 2354-0818; Số: 6/2016;Từ->đến trang: 55-58;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mạng lưới giao thông đường bộ nước ta hiện nay ngày càng mở rộng và phát triển để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Trong đó tồn tại khá nhiều công trình cầu bê tông cốt thép (BTCT) với trạng thái kỹ thuật của các công trình này đã và đang xuống cấp bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Bên cạnh đó các công tác duy tu, sửa chữa vẫn còn nhiều bất cập, chưa triệt để dẫn đến chưa đạt được hiệu quả cao. Vì vậy cần có nhiều nghiên cứu, đánh giá đưa ra biện pháp gia cường tối ưu nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế, kĩ thuật. Nghiên cứu này so sánh, đánh giá hiệu quả gia cường sức kháng uốn khi sử dụng các biện pháp gia cường đối với cầu bê tông cốt thép thường dựa trên kết quả thực ngiệm và kết quả số của phần mềm Abaqus.
ABSTRACT
Road networks in Vietnam are now increasingly expanded and developed to meet the development of social-economic needs. However, the existence of quite a lot of steel- reinforced concrete bridges which are at the different technical states. These structures have been degraded by different reasons. Moreover, the maintenance and repairing are still many shortcomings and are not carried out thoroughly, so that the effectiveness of these works are not high. Therefore, it should have more the research to evaluation the optimal strengthening measures to ensure the economic and technical efficiency. This research compares and evaluates the efficiency of several flexural strengthening measures for the steel reinforced concrete bridges by using the experimental results and numerical results from Abaqus software.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn