Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 106,889,556

 Thay thế gối cầu: Phân tích mô hình, công nghệ thi công và quan trắc ứng xử kết cấu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS.Nguyễn Lan, TS.Cao Văn Lâm
Nơi đăng: Tạp chí xây dựng, Bộ Xây dựng; ISSN 0866-0782; Số: 3/2016;Từ->đến trang: 68-71;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Gối cầu cao su- cốt thép bản ngày nay được sử dụng khá phổ biến cho các loại kết cấu nhịp cầu có chiều dài nhịp <=42m. Hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp trong nước sản xuất được loại gối này nên giá thành giảm và cung cấp nhanh chóng cho các dự án. Tuy nhiên loại gối này có nhược điểm là tuổi thọ gối nhỏ hơn khá nhiều so với tuổi thọ công trình, nên thường phải định kỳ chỉnh sửa hoặc thay thế gối để đảm bảo sự làm việc của kết cấu nhịp theo đúng thiết kế. Công việc chỉnh sửa vị trí hoặc thay thế gối cầu thường sử dụng hệ kích thủy lực để kích cưỡng bức các dầm cầu để rút gối ra chỉnh sửa vị trí hoặc thay thế mới gối. Việc kích cưỡng bức dầm cầu sẽ gây ra các nội lực có thể gây nguy hại cho kết cấu nên cần được tính toán và quan trắc kỹ để đảm bảo an toàn cho kết cấu và hệ thống thiết bị nâng kết cấu nhịp. Báo cáo này trình bày công nghệ sử dụng hệ kích dẹt thông áp đều giữa các kích để nâng cưỡng bức kết cấu nhịp khi chỉnh vị trí và thay thế gối cầu, tính toán mô hình cầu khi kích và bố trí hệ thống cảm biến quan trắc ứng xử kết cấu khi kích. Công nghệ đã được sử dụng chỉnh sửa và thay thế gối cầu Hòa Xuân và cầu Khuê Đông -Thành phố Đà Nẵng
ABSTRACT
Nowadays Laminated elastomeric bearing is use popular for the bridge structures with span length <= 42m. Currently there are many domestic enterprises have been produced this bearing kind, so reduce costs and provide fast for projects. But this bearing has the disadvantage of life time is smaller than the design life of superstructure, so often have to periodically repair or replace the bearing to ensure the working of superstructure as designed. Repairing or replacement of bearings usually use hydraulic jack system to forced lift girders to get out bearings then repairing or new bearing replacement. The forced lift girders will cause the internal forces can damage the structure, so it should be carefully calculated and monitored to ensure safety the structures and lifting equipment systems. This report presents the technology using flat jacks system with uniform pressure to forced lifting the superstructure to repair bearings or replacement, to analysis the structural model and layout of the sensors system to monitoring structural behaviors when jacking. This technology has been used to repair and replace the bridge bearings of Hoa Xuan bridge and Khue dong bridge at Danang city.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn