Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Use of monitoring results for maintenance management of bridge structures and defects development evaluation in constructions.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: V.L. Cao, V.G. Eremin, I.V. Ladizhenskii, А.V. Eremin.
Nơi đăng: Road anh bridge Journal
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: Vol 26/2;Từ->đến trang: 212-230;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The constant diagnostic monitoring data of bridge structures on the section of Highway M-6 “Caspian” are done. The regressive dependences of some defects related to the structure service period based on repair request form information are determined. The positive experience of independent monitoring to increase the technical condition level of bridge structures is noted.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
The constant diagnostic monitoring data of bridge structures on the section of Highway M-6 “Caspian” are done. The regressive dependences of some defects related to the structure service period based on repair request form information are determined. The positive experience of independent monitoring to increase the technical condition level of bridge structures is noted.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn