Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,297

QUỐC TẾ:
[1]Article: Food Loss and Food Waste as Global Issues. Authors: Dao Thi Anh Thu, Nguyen Thi Truc Loan. Global & Policy- Journal of International Relations. No: Vol III, No 2. Pages: 1- 22. Year 2015. (Dec 22 2015 1:08PM)
[2]Article: Studying of The Viability of Selected Probioitcs in Soy Milk to Develop A Functional Beverage Product. Authors: Dao Thi Anh Thu, Chau Ngoc Tuan, Nguyen Thi Xuan Van. International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology. No: Vol. 5 ,No. 6. Pages: 468- 473. Year 2015. (Dec 22 2015 1:11PM)
[3]Presentations: STUDYING OF THE VIABILITY OF SELECTED PROBIOITCS IN SOY MILKTO DEVELOP A FUNTIONAL BEVERAGE PRODUCT. Authors: Dao Thi Anh Thu, Chau Ngoc Tuan, Nguyen Thi Xuan Van. International Conference-Sustainable Agriculture, Food and Energy (SAFE2015). Pages: FT-68. Year 2015. (Dec 22 2015 1:17PM)
[4]Article: The effects of acid method on gelatin quality and yield from salmon (salmonidae) scales. Authors: Nguyễn Thị Trúc Loan, Đào Thị Anh Thư. научная перспектива. No: 12(70). Pages: 132-134. Year 2015. (Mar 17 2016 10:31AM)
[5]Presentations: Viability of probiotics in spray dried mango juice powder. Authors: DAO Thi Anh Thu. The Collaborative Research in Natural Products and Food Science Workshop Proceeding. Pages: 120-120. Year 2013. (Mar 31 2015 3:55PM)
[6]Article: The Global acceptance and development of probiotic-containing products as functional food. Authors: DAO Thi Anh Thu. Global & Policy, Journal of International Relations
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: Vol 1, No 2. Pages: 20-28. Year 2013.
(Mar 31 2015 3:57PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn