Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 48,919,997

  Ứng dụng giải thuật Meta-Heuristic trong bài toán tìm đường đi ngắn nhất
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Đoàn Duy Bình
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: 5(40).2010 Quyển 1;Từ->đến trang: 9-16;Năm: 2010
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài toán tìm kiếm được xem là bài toán được nhiều người quan tâm, đặc biệt là tìm
kiếm tối ưu toàn cục. Một thuật toán được xem là lý thuyết vững chắc trong việc giải các bài
toán tìm kiếm tối ưu toàn cục đã có nhiều ứng dụng thực tế như: tìm kiếm các trang web cần
tìm trên mạng, kế hoạch sắp xếp thời khóa biểu cho các y tá trong bệnh viện, tìm kiếm đường
đi tối ưu cho những người lái xe hơi… đấy là thuật toán kiến (ACS – Ant Colony Search hoặc
ACO - Ant Colony Optimization). Trong bài báo này chúng tôi giải thuật Meta-Heuristic và đặc
biệt là thuật toán kiến để thực hiện bài toán tìm kiếm. Thuật toán kiến mô phỏng hành vi của
đàn kiến trong tự nhiên nhằm tìm kiếm đường đi ngắn nhất giữa tổ kiến và nguồn thức ăn dựa
trên mật độ mùi - Pheromone mà các con kiến để lại trên đường đi.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Search problem is a problem that concerns many people, especially in the field of
global optimal search. An algorithm is considered to be a well-established theory in solving
problems of globally optimal search and it has many practical applications such as searching for
pages needed to be found on the web, planning a schedule for the nurses in hospitals, finding
an optimal way for people to drive,etc... That is an ant algorithm (ACS - Ant Colony Search or
ACO - Ant Colony Optimization). In this paper, we introduce the Meta-Heuristic algorithm,
especially ACO to make search problems. The Ant Algorithm describes the behaviour of natural
ants to find the shortest way between food sources and density based on the pheromone that
the ants left on the road.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn