Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 48,920,053

 Áp dụng thuật toán ACO vào việc giải các bài toán tối ưu trong sinh học phân tử
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Đoàn Duy Bình, PGS.TSKH. Trần Quốc Chiến, TS. Đặng Đức Long
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và giáo dục - Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (ISSN 1859-4603); Số: 5(04)/2012;Từ->đến trang: 6-12;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài toán tối ưu trong sinh học phân tử là một trong những lĩnh vực khoa học tính toán được nghiên cứu nhiều hiện nay; trong đó có vấn đề dự đoán cấu trúc chuỗi RNA bằng những thuật toán tối ưu. Thuật toán ACO (Ant Colony Optimization)- tối ưu đàn kiến – là phương pháp nghiên cứu lấy cảm hứng từ việc mô phỏng hành vi của đàn kiến trong tự nhiên nhằm mục đích giải quyết các bài toán tối ưu phức tạp trong thực tế. Các cá thể kiến trao đổi thông tin trên đường đi thông qua vết mùi (Pheromone) để lại trên đường đi. Các đường đi có nồng độ mùi ít hơn sẽ được loại bỏ, cuối cùng tất cả đàn kiến sẽ đi trên con đường có khả năng trở thành con đường ngắn nhất từ tổ đến nguồn thức ăn. Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu thuật toán ACO (Ant Colony Optimization) là một phương pháp mới giải bài toán tối ưu tìm cấu trúc bậc 2 của phân tử RNA có tổng năng lượng bền vững nhất.
ABSTRACT
Optimization problems in molecular biology is one of the most investigated areas in computer science today; one notable case is the prediction of RNA structures by optimizing algorithms. ACO (Ant Colony Optimization) algorithm is the research method inspired from the simulation of the behavior of ants in nature for the solution of optimization problems. Ants’ behavior was that most of the communication among individuals, or between individuals and the environment, is based on the use of chemicals produced by the ants, these chemicals are called pheromones. The road less pheromones will be removed, enventually all ants will go on the road with the potential to become the shortest path from nest to a food source. In this paper we introduce the ACO (Ant Colony Optimization) algorithm as a new way to solve the problem of predicting the optimal secondary structures of RNAs that have the most stable total energies.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn