Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,477,613

 Nghiên cứu chế tạo bộ hồi lưu khí thải cho động cơ thí nghiệm Mazda WL
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  ThS. Nguyễn Quang Trung; Thành viên:  Dương Đình Nghĩa
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: T2012-02-33 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Bộ hồi lưu khí thải được thiết kế trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu đã có. Việc lựa chọn hệ thống SR cho phép giảm chiều dài đường ống và tăng hiệu quả hồi lưu khí thải. Bộ hồi lưu được ứng dụng cho động cơ thí nghiệm Mazda WL trong việc điều chỉnh lượng khí thải hồi lưu nhằm xác định suất tham dự ethanol tối ưu khi động cơ Mazda WL sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol
Bộ hồi lưu khí thải được thiết kế trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu đã có. Việc lựa chọn hệ thống SR cho phép giảm chiều dài đường ống và tăng hiệu quả hồi lưu khí thải. Bộ hồi lưu được ứng dụng cho động cơ thí nghiệm Mazda WL trong việc điều chỉnh lượng khí thải hồi lưu nhằm xác định suất tham dự ethanol tối ưu khi động cơ Mazda WL sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel-ethanol. Bộ hồi lưu khí thải được sử dụng tại phòng thí nghiệm động cơ đốt trong Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn