Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,747

 802.11p Wi-Fi Offloading from the Cellular Network to Vehicle-to-Infrastructure Communication Network Using the Software-Defined Network (SDN) Technique
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chung-Ming Huang, Meng-Shu Chiang, Duy-Tuan Dao, Hsiu-Ming Pai, Shouzhi Xu, Huan Zhou
Nơi đăng: Chapter from book Internet of Vehicles – Technologies and Services: Third International Conference, IOV 2016, Nadi, Fiji, December 7–10, 2016, Proceedings (pp.167-178); Số: IOV;Từ->đến trang: 167;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Wi-Fi offloading is a technique for reducing 3G/3.5G/4G cellular network’s traffic load and users’ expense spent in 3G/3.5G/4G cellular network. Nevertheless, it needs to judge whether the offloading from the cellular network to the Wi-Fi network is valuable or not by considering the target Wi-Fi network’s situation. This paper proposed a Software Defined Network (SDN) –based method to pre-decide whether it is valuable to have offloading from the cellular network to the corresponding vehicle’s ahead 802.11p Wi-Fi RSU network or not. By utilizing the centralization architecture and the information of the current contexts, including speed, position and direction, of vehicles, SDN Controller can calculate whether the networking situation of the corresponding vehicle’s ahead 802.11p Wi-Fi RSU is good enough to offload or not before the vehicle enters into the signal coverage. The performance analysis shows that it can let vehicles have better networking situation and quality using our proposed scheme.
ABSTRACT
Wi-Fi offloading is a technique for reducing 3G/3.5G/4G cellular network’s traffic load and users’ expense spent in 3G/3.5G/4G cellular network. Nevertheless, it needs to judge whether the offloading from the cellular network to the Wi-Fi network is valuable or not by considering the target Wi-Fi network’s situation. This paper proposed a Software Defined Network (SDN) –based method to pre-decide whether it is valuable to have offloading from the cellular network to the corresponding vehicle’s ahead 802.11p Wi-Fi RSU network or not. By utilizing the centralization architecture and the information of the current contexts, including speed, position and direction, of vehicles, SDN Controller can calculate whether the networking situation of the corresponding vehicle’s ahead 802.11p Wi-Fi RSU is good enough to offload or not before the vehicle enters into the signal coverage. The performance analysis shows that it can let vehicles have better networking situation and quality using our proposed scheme.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn