Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,508

QUỐC TẾ:
[1]Article: SDN-FHOR-DMM: a software defined network (SDN)-based fast handover with the optimal routing control method for distributed mobility management (DMM). Authors: Chung-Ming Huang, Duy-Tuan Dao, Meng-Shu Chiang. Telecommunication Systems (SCIE, Q2). No: 72. Pages: 157–177. Year 2019. (Feb 28 2020 7:13AM)
[2]Article: A Bursty Multi-node Handover scheme for mobile internet using the partially Distributed Mobility Management (BMH–DMM) architecture. Authors: Chung-Ming Huang, Duy-Tuan Dao, Meng-Shu Chiang. Telecommunication Systems (SCIE, Q2). No: 69. Pages: 113–130. Year 2018. (Feb 28 2020 7:14AM)
[3]Article: V2V Data Offloading for Cellular Network Based on the Software Defined Network (SDN) Inside Mobile Edge Computing (MEC) Architecture. Authors: Chung-Ming Huang, Meng-Shu Chiang, Duy-Tuan Dao, Wei-Long Su, Shouzhi Xu, Huan Zhou. IEEE Access (SCIE, Q1). No: 6. Pages: 17741-17755. Year 2018. (Feb 28 2020 7:11AM)
[4]Article: SDN-based V2V offloading for cellular network using the LifeTime-based network state routing (LT-NSR). Authors: Chung-Ming Huang, Meng-Shu Chiang, Wei-Long Su, Duy-Tuan Dao,. Proceedings of The 31st International Conference on Information Networking (ICOIN 2018). No: ICOIN. Pages: 274-279. Year 2018. (Feb 28 2020 7:00AM)
[5]Article: Distributed Mobility Management (DMM) using the Software Defined Network (SDN)-based Backward Fast Handover (SBF-DMM) Method. Authors: Chung-Ming Huang, Duy-Tuan Dao, Meng-Shu Chiang. Proceeding of the 32nd IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications (IEEE AINA-2018). No: AINA. Pages: 496-503. Year 2018. (Feb 28 2020 7:02AM)
[6]Article: Location-Based Service (LBS) Data Sharing Using the k-Member-Limited Clustering Mechanism Over the 4G and Wi Fi Hybrid Wireless Mobile Networks. Authors: Chung-Ming Huang, Duy-Tuan Dao, and Chia-Ming Mai. Proceedings of The 31st International Conference on Information Networking (ICOIN 2017), pp. 256-531, 2017. No: ICOIN. Pages: 256-531. Year 2017. (Feb 28 2020 6:58AM)
[7]Article: GB-PMIPv6: A Group-Based Handover Control Scheme for PMIPv6 Using the “Hitch on” Concept". Authors: Meng-Shu Chiang, Chung Ming Huang, Duy-Tuan Dao and Binh-Chau Pham. The Computer Journal (SCIE, Q2). No: 60,2. Pages: 822–834. Year 2017. (Feb 28 2020 7:16AM)
[8]Article: Vehicle-to-Infrastructure (V2I) offloading from cellular network to 802.11p Wi-Fi network based on the Software-Defined Network (SDN) architecture. Authors: Chung-Ming Huang, Meng-Shu Chiang, Duy-Tuan Dao, Hsiu-Ming Pai, Shouzhi Xu, Huan Zhou,. Vehicular Communications, (SCIE, Q1). No: vol. 9. Pages: 288-300. Year 2017. (Feb 28 2020 7:09AM)
[9]Article: A credit-aware clustering scheme for the proximate sharing of geo data downloading. Authors: Chung-Ming Huang, Duy-Tuan Dao, Ping-Yi Lu. Proceeding of the 27th of International Conference Telecommunication Networks and Applications Conference (ITNAC). No: ITNAC. Year 2017. (Feb 28 2020 6:49AM)
[10]Article: A Group-Based Handover Control Scheme for Mobile Internet Using the Partially Distributed Mobility Management (GP-DMM) Protocol. Authors: Chung-Ming Huang, Meng-Shu Chiang, Duy-Tuan Dao. Proceeding of the 14th International Symposium on Pervasive Systems, Algorithms and Networks (ISPAN-FCST-ISCC), pp. 148-155, 2017, Exeter, London. No: ISPAN-FCST-ISCC. Year 2017. (Feb 28 2020 6:52AM)
[11]Article: The Backward Fast Media Independent Handover for Proxy Mobile IPv6 Control Scheme (BFMIH-PMIPV6) over Heterogeneous Wireless Mobile Networks. Authors: Meng-Shu Chiang, Chung-Ming Huang, Duy-Tuan Dao, and Binh-Chau Pham. Journal of Information Science and Engineering (JISE), (SCIE, Q4). No: 3. Pages: 765-780. Year 2016. (Feb 28 2020 7:07AM)
[12]Article: 802.11p Wi-Fi Offloading from the Cellular Network to Vehicle-to-Infrastructure Communication Network Using the Software-Defined Network (SDN) Technique. Authors: Chung-Ming Huang, Meng-Shu Chiang, Duy-Tuan Dao, Hsiu-Ming Pai, Shouzhi Xu, Huan Zhou. Chapter from book Internet of Vehicles – Technologies and Services: Third International Conference, IOV 2016, Nadi, Fiji, December 7–10, 2016, Proceedings (pp.167-178). No: IOV. Pages: 167. Year 2016. (Feb 28 2020 6:44AM)
[13]Article: A group-based fast media independent handover control scheme for proxy mobile IPv6 (GB-FMIH-PMIPv6). Authors: Chung-Ming Huang, Meng-Shu Chiang, Duy-Tuan Dao, Binh-Chau Pham. Proceeding of 2016 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom). No: BlackSeaCom. Year 2016. (Feb 28 2020 6:47AM)
[14]Article: Fast handover control scheme for multi-node using the group-based approach. Authors: Meng-Shu Chiang, Chung-Ming Huang, Duy-Tuan Dao. IET Networks (ESCI, Q2). No: 1. Pages: 44-53. Year 2015. (Feb 28 2020 6:55AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn