Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,291

 A group-based fast media independent handover control scheme for proxy mobile IPv6 (GB-FMIH-PMIPv6)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chung-Ming Huang, Meng-Shu Chiang, Duy-Tuan Dao, Binh-Chau Pham
Nơi đăng: Proceeding of 2016 IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom); Số: BlackSeaCom;Từ->đến trang: 1;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
One of the most main subjects for all-IP mobile networks is mobility management. A network-based mobility management protocol, which is called Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6), was developed by IETF. In order to improve handover delay time, a fast handover is integrated into PMIPv6 to speed-up the handover process, which is called PFMIPv6. However, the PMIPv6-based schemes predominantly focus on one MN instead of multiple MNs. It is many possible scenarios that there are multiples MNs move from the same previous access network to the same next access network simultaneously. In the fast handover approach, these many MNs start the same handover preparation procedure individually and generate many replication signaling messages during handover. In this work, a Group-Based Fast Media Independent Handover Control Scheme for Proxy Mobile IPv6 (GB-FMIH-PMIPv6) is proposed to resolve the above issues. In the proposed scheme called as GB-FMIH-PMIPv6, n MNs, which intend to handover from the same original network to the same next network at the same time, is formed as one group, for which only 1 set of messages for handover processing is used instead of using n sets of messages for these n MNs. Therefore, when the number of MNs is increased, handover signaling cost is reduced significantly and the handover procedure can be simplified. As a result, the seamless handover service can be improved.
ABSTRACT
One of the most main subjects for all-IP mobile networks is mobility management. A network-based mobility management protocol, which is called Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6), was developed by IETF. In order to improve handover delay time, a fast handover is integrated into PMIPv6 to speed-up the handover process, which is called PFMIPv6. However, the PMIPv6-based schemes predominantly focus on one MN instead of multiple MNs. It is many possible scenarios that there are multiples MNs move from the same previous access network to the same next access network simultaneously. In the fast handover approach, these many MNs start the same handover preparation procedure individually and generate many replication signaling messages during handover. In this work, a Group-Based Fast Media Independent Handover Control Scheme for Proxy Mobile IPv6 (GB-FMIH-PMIPv6) is proposed to resolve the above issues. In the proposed scheme called as GB-FMIH-PMIPv6, n MNs, which intend to handover from the same original network to the same next network at the same time, is formed as one group, for which only 1 set of messages for handover processing is used instead of using n sets of messages for these n MNs. Therefore, when the number of MNs is increased, handover signaling cost is reduced significantly and the handover procedure can be simplified. As a result, the seamless handover service can be improved.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn