Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,409

 A credit-aware clustering scheme for the proximate sharing of geo data downloading
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chung-Ming Huang, Duy-Tuan Dao, Ping-Yi Lu
Nơi đăng: Proceeding of the 27th of International Conference Telecommunication Networks and Applications Conference (ITNAC); Số: ITNAC;Từ->đến trang: 1;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Mobile Social Network (MSN) can enable many services, such as letting people in an MSN share some useful information during the touring journey. In this work, a clustering scheme is proposed to allow a group of persons, who are in the same MSN and are within the WiFi hot spot' signal coverage of the cluster leader who enables his handheld device's WiFi hot spot function, to share the nearby Point Of Interests' (POIs') data that are downloaded by the cluster leader through his handheld device's 3G/3.5G/4G cellular network interface. That is, it belongs to the proximate sharing of Location-based Service (LBS) data downloading. This work adopts an MSN-based mechanism to organize touring groups in which each group's leader can share his downloaded POIs' data with his group members. A credit-based clustering scheme was proposed to organize a group of users who belong to the MSN and are nearby with each other for a while during their touring journey. In this way, the group leader can get some credits and each group member needs to pay some credits to motivate persons to have the sharing and reach the goal of fairness. Our proposed scheme not only can reach the fairness for the credit concern but also can more evenly distribute power consumption and reduce the power consumption according to the performance analysis.
ABSTRACT
Mobile Social Network (MSN) can enable many services, such as letting people in an MSN share some useful information during the touring journey. In this work, a clustering scheme is proposed to allow a group of persons, who are in the same MSN and are within the WiFi hot spot' signal coverage of the cluster leader who enables his handheld device's WiFi hot spot function, to share the nearby Point Of Interests' (POIs') data that are downloaded by the cluster leader through his handheld device's 3G/3.5G/4G cellular network interface. That is, it belongs to the proximate sharing of Location-based Service (LBS) data downloading. This work adopts an MSN-based mechanism to organize touring groups in which each group's leader can share his downloaded POIs' data with his group members. A credit-based clustering scheme was proposed to organize a group of users who belong to the MSN and are nearby with each other for a while during their touring journey. In this way, the group leader can get some credits and each group member needs to pay some credits to motivate persons to have the sharing and reach the goal of fairness. Our proposed scheme not only can reach the fairness for the credit concern but also can more evenly distribute power consumption and reduce the power consumption according to the performance analysis.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn