Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,405

 Fast handover control scheme for multi-node using the group-based approach.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Meng-Shu Chiang, Chung-Ming Huang, Duy-Tuan Dao
Nơi đăng: IET Networks (ESCI, Q2); Số: 1;Từ->đến trang: 44-53;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The fast handover Mobile IPv6 (FMIPv6) offers a handover preparation mechanism for a mobile node (MN) to reduce the handover latency over wireless network. However, FMIPv6 mainly deals with one MN instead of multiple MNs. In the wireless network, a group of MNs may move from the same previous network to the next network. In this paper, a group-based fast handover (GB-FH) control scheme is proposed to resolve the aforementioned problem. For the proposed GB-FH scheme, one MN initiates a handover preparation and other neighboring MNs can join the handover preparation using the "hitch-and-ride" concept, which means that when one MN is preparing for a handover, its neighbours can join the on-going handover preparation. Through the use of the shared invocation of the handover preparation procedure, (1) the handover preparation delay and handover latency can be reduced for about 20% and 8% respectively comparing with FMIPv6, (2) handover control messages can be reduced for about 57% comparing with FMIPv6 and (3) the contention of the wireless channel for multiple MNs can be improved due to the use of fewer control messages.
ABSTRACT
The fast handover Mobile IPv6 (FMIPv6) offers a handover preparation mechanism for a mobile node (MN) to reduce the handover latency over wireless network. However, FMIPv6 mainly deals with one MN instead of multiple MNs. In the wireless network, a group of MNs may move from the same previous network to the next network. In this paper, a group-based fast handover (GB-FH) control scheme is proposed to resolve the aforementioned problem. For the proposed GB-FH scheme, one MN initiates a handover preparation and other neighboring MNs can join the handover preparation using the "hitch-and-ride" concept, which means that when one MN is preparing for a handover, its neighbours can join the on-going handover preparation. Through the use of the shared invocation of the handover preparation procedure, (1) the handover preparation delay and handover latency can be reduced for about 20% and 8% respectively comparing with FMIPv6, (2) handover control messages can be reduced for about 57% comparing with FMIPv6 and (3) the contention of the wireless channel for multiple MNs can be improved due to the use of fewer control messages.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn