Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,416

 SDN-based V2V offloading for cellular network using the LifeTime-based network state routing (LT-NSR)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chung-Ming Huang, Meng-Shu Chiang, Wei-Long Su, Duy-Tuan Dao,
Nơi đăng: Proceedings of The 31st International Conference on Information Networking (ICOIN 2018); Số: ICOIN;Từ->đến trang: 274-279;Năm: 2018
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper proposed a control scheme for offloading vehicular communication traffic from the cellular network to V2V paths that can exist in Vehicular Ad Hoc Networks (VANETs). The Software Defined Network (SDN) architecture is adopted to tackle the complicated issues of VANET V2V offloading. The performance analysis for the proposed SDN-based offloading control scheme shows that it has better throughput in both the 4G link and the V2V paths when vehicle's density is in the middle.
ABSTRACT
This paper proposed a control scheme for offloading vehicular communication traffic from the cellular network to V2V paths that can exist in Vehicular Ad Hoc Networks (VANETs). The Software Defined Network (SDN) architecture is adopted to tackle the complicated issues of VANET V2V offloading. The performance analysis for the proposed SDN-based offloading control scheme shows that it has better throughput in both the 4G link and the V2V paths when vehicle's density is in the middle.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn