Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,327

 The Backward Fast Media Independent Handover for Proxy Mobile IPv6 Control Scheme (BFMIH-PMIPV6) over Heterogeneous Wireless Mobile Networks
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Meng-Shu Chiang, Chung-Ming Huang, Duy-Tuan Dao, and Binh-Chau Pham
Nơi đăng: Journal of Information Science and Engineering (JISE), (SCIE, Q4); Số: 3;Từ->đến trang: 765-780;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) is a networked-based handover protocol for the IP layer, i.e., the layer 3 mobility management protocol. The fast handover control scheme can be integrated into PMIPv6 to improve handover latency. Since the handover performance of the predictive mode is better than that of the reactive mode, an issue should be considered is how to have a handover control scheme that can let MN have the higher chance of being in the predictive mode to improve the handover. In this work, the Backward Fast Media Independent Handover Control Scheme for Proxy Mobile IPv6 (BFMIH-PMIPv6) is proposed. The BFMIH-PMIPv6 integrated fast handover and IEEE 802.21 Media Independent Handover (MIH) Services with PMIPv6 to improve the handover performance over the heterogeneous wireless network. The proposed BFMIH-PMIPv6 can start handover preparation earlier to let MN have the higher chance of being in the predictive mode and build the tunnel in advance to reduce the packet loss situation and handover latency. Through the simulations for performance analysis, it shows that the proposed BFMIH-PMIPv6 can have better handover performance in terms of handover latency, packet loss rate, and throughput.
ABSTRACT
Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) is a networked-based handover protocol for the IP layer, i.e., the layer 3 mobility management protocol. The fast handover control scheme can be integrated into PMIPv6 to improve handover latency. Since the handover performance of the predictive mode is better than that of the reactive mode, an issue should be considered is how to have a handover control scheme that can let MN have the higher chance of being in the predictive mode to improve the handover. In this work, the Backward Fast Media Independent Handover Control Scheme for Proxy Mobile IPv6 (BFMIH-PMIPv6) is proposed. The BFMIH-PMIPv6 integrated fast handover and IEEE 802.21 Media Independent Handover (MIH) Services with PMIPv6 to improve the handover performance over the heterogeneous wireless network. The proposed BFMIH-PMIPv6 can start handover preparation earlier to let MN have the higher chance of being in the predictive mode and build the tunnel in advance to reduce the packet loss situation and handover latency. Through the simulations for performance analysis, it shows that the proposed BFMIH-PMIPv6 can have better handover performance in terms of handover latency, packet loss rate, and throughput.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn