Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,977

 V2V Data Offloading for Cellular Network Based on the Software Defined Network (SDN) Inside Mobile Edge Computing (MEC) Architecture.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chung-Ming Huang, Meng-Shu Chiang, Duy-Tuan Dao, Wei-Long Su, Shouzhi Xu, Huan Zhou
Nơi đăng: IEEE Access (SCIE, Q1); Số: 6;Từ->đến trang: 17741-17755;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Data offloading plays an important role for the mobile data explosion problem that occurs in cellular networks. This paper proposed an idea and control scheme for offloading vehicular communication traffic in the cellular network to vehicle to vehicle (V2V) paths that can exist in vehicular ad hoc networks (VANETs). A software-defined network (SDN) inside the mobile edge computing (MEC) architecture, which is abbreviated as the SDNi-MEC server, is devised in this paper to tackle the complicated issues of VANET V2V offloading. Using the proposed SDNi-MEC architecture, each vehicle reports its contextual information to the context database of the SDNi-MEC server, and the SDN controller of the SDNi-MEC server calculates whether there is a V2V path between the two vehicles that are currently communicating with each other through the cellular network. This proposed method: 1) uses each vehicle's context; 2) adopts a centralized management strategy for calculation and notification; and 3) tries to establish a VANET routing path for paired vehicles that are currently communicating with each other using a cellular network. The performance analysis for the proposed offloading control scheme based on the SDNi-MEC server architecture shows that it has better throughput in both the cellular networking link and the V2V paths when the vehicle's density is in the middle.
ABSTRACT
Data offloading plays an important role for the mobile data explosion problem that occurs in cellular networks. This paper proposed an idea and control scheme for offloading vehicular communication traffic in the cellular network to vehicle to vehicle (V2V) paths that can exist in vehicular ad hoc networks (VANETs). A software-defined network (SDN) inside the mobile edge computing (MEC) architecture, which is abbreviated as the SDNi-MEC server, is devised in this paper to tackle the complicated issues of VANET V2V offloading. Using the proposed SDNi-MEC architecture, each vehicle reports its contextual information to the context database of the SDNi-MEC server, and the SDN controller of the SDNi-MEC server calculates whether there is a V2V path between the two vehicles that are currently communicating with each other through the cellular network. This proposed method: 1) uses each vehicle's context; 2) adopts a centralized management strategy for calculation and notification; and 3) tries to establish a VANET routing path for paired vehicles that are currently communicating with each other using a cellular network. The performance analysis for the proposed offloading control scheme based on the SDNi-MEC server architecture shows that it has better throughput in both the cellular networking link and the V2V paths when the vehicle's density is in the middle.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn