Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,782

 A Bursty Multi-node Handover scheme for mobile internet using the partially Distributed Mobility Management (BMH–DMM) architecture
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chung-Ming Huang, Duy-Tuan Dao, Meng-Shu Chiang
Nơi đăng: Telecommunication Systems (SCIE, Q2); Số: 69;Từ->đến trang: 113–130;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In the wireless network and mobile internet, several mobile nodes (MNs) may handover from the same previous network X to the same destination network Y at the same time. However, currently proposed Distributed Mobility Management (DMM)-based protocol mainly focus on the handover processing of a single MN’s handover. It causes many redundant messages’ exchanging when multiple MNs do handover at the same time. In this paper, a Bursty Multi-node Handover scheme for mobile internet using the partially Distributed Mobility Management (BMH–DMM) architecture is proposed to tackle the aforementioned problem. Using the proposed BMH–DMM method, one set of control messages for handover is used instead of n sets of control messages for a group that has n MNs. The performance analysis shown that when the number of MNs that perform handover at the same time and in the same place is increased, the handover overhead is not increased so much, for which the proposed BMH–DMM method can reduce about 30% bandwidth consumption for exchanging handover’s signaling messages. Furthermore, the network utilization, handover delay, packet loss, handover blocking probability of using the proposed BMH–DMM scheme are also smaller than that of using the individual handover approach.
ABSTRACT
In the wireless network and mobile internet, several mobile nodes (MNs) may handover from the same previous network X to the same destination network Y at the same time. However, currently proposed Distributed Mobility Management (DMM)-based protocol mainly focus on the handover processing of a single MN’s handover. It causes many redundant messages’ exchanging when multiple MNs do handover at the same time. In this paper, a Bursty Multi-node Handover scheme for mobile internet using the partially Distributed Mobility Management (BMH–DMM) architecture is proposed to tackle the aforementioned problem. Using the proposed BMH–DMM method, one set of control messages for handover is used instead of n sets of control messages for a group that has n MNs. The performance analysis shown that when the number of MNs that perform handover at the same time and in the same place is increased, the handover overhead is not increased so much, for which the proposed BMH–DMM method can reduce about 30% bandwidth consumption for exchanging handover’s signaling messages. Furthermore, the network utilization, handover delay, packet loss, handover blocking probability of using the proposed BMH–DMM scheme are also smaller than that of using the individual handover approach.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn