Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,987,338

 GB-PMIPv6: A Group-Based Handover Control Scheme for PMIPv6 Using the “Hitch on” Concept"
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Meng-Shu Chiang, Chung Ming Huang, Duy-Tuan Dao and Binh-Chau Pham
Nơi đăng: The Computer Journal (SCIE, Q2); Số: 60,2;Từ->đến trang: 822–834;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) is a network-based mobility management protocol. Fast Handover for PMIPv6 (FPMIPv6) offers a handover preparation mechanism for MNs to improve the handover performance. It is possible that several MNs are doing the handover processing from the same previous network to the same new network around the same time. However, the current schemes of FPMIPv6 mainly focus on one MN instead of multiple MNs. It causes the problem of many duplicate control messages during handover. In this paper, a Group-Based Handover Control Scheme for PMIPv6 using the ‘Hitch on’ over heterogeneous wireless mobile networks was proposed. The ‘Hitch on’ concept means that multiple nodes can be grouped together to resolve the aforementioned problem. Multiple MNs, which have similar movement behaviors at the same time, are formed as a group, for which only one set of messages for handover processing is used instead of using n sets of messages. From the performance analysis, even if the number of MNs increases, the amount of handover signaling cost, handover latency and packet lost are reduced significantly and the handover procedure can be simplified using the proposed GB-PMIPv6 scheme.
ABSTRACT
Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6) is a network-based mobility management protocol. Fast Handover for PMIPv6 (FPMIPv6) offers a handover preparation mechanism for MNs to improve the handover performance. It is possible that several MNs are doing the handover processing from the same previous network to the same new network around the same time. However, the current schemes of FPMIPv6 mainly focus on one MN instead of multiple MNs. It causes the problem of many duplicate control messages during handover. In this paper, a Group-Based Handover Control Scheme for PMIPv6 using the ‘Hitch on’ over heterogeneous wireless mobile networks was proposed. The ‘Hitch on’ concept means that multiple nodes can be grouped together to resolve the aforementioned problem. Multiple MNs, which have similar movement behaviors at the same time, are formed as a group, for which only one set of messages for handover processing is used instead of using n sets of messages. From the performance analysis, even if the number of MNs increases, the amount of handover signaling cost, handover latency and packet lost are reduced significantly and the handover procedure can be simplified using the proposed GB-PMIPv6 scheme.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn