Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 STUDY ON REUSE TREATED WATER FOR GREEN AREA IRRIGATION BY SAND FILTRATION PROCESSmarriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Duong Gia DUC*, Vo Dinh PHO**, Pham Anh TUAN**, Ha Phuoc HIEN****, Tran Van QUANG*, Hiroaki TANAKA***
Nơi đăng: The 3rd international symposium on formulation of the cooperation hub for global environmental studies in the indochina Region; Số: 27/7;Từ->đến trang: 51;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Continued population growth, contamination of both surface water and ground water uneven distribution of water resources. Currently, treated wastewater discharged to the environment from municipal wastewater treatment plants is receiving more attention as a reliable water resource. Therefore,” Supplying Water recirculation and reusing treated waste water” are one of the new approaches, to reduce exploit source of water especially for coastal urban areas, is it significant because source of water is scarce.All over the world, some development countries such as The USA, Israel, Australia, Japan,...have applied technologies of reusing water as physical process ( filtration process, membrane filter MF/UF, NF/NO,…), chemical process ( chlorine, Ozone, UV,…), biological process and the natural process ( riverbank filtration, wetland, reservoirs…) to bring high economics effect and reduce exploitation and protect source of water .
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn