Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bùn thải đô thị tại thành phố Đà nẵng: Hiện trạng và khả năng xử lý bằng phương pháp phân hủy kỵ khí. Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; ThS. Dương Gia Đức; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(116).2017. Trang: 84. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[2]Bài báo: Potential of recovery the renewable energy from wastewater of natural rubber processing industry. Tác giả: Tran Van Quang, Nguyen Duong Quang Chanh, Duong Gia Duc, Le Hoang Sơn, Huynh Minh Hien. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: Vol.50, No.1C. -ISSN: 0866-708X. Trang: 281-287. Năm 2012. (Apr 10 2015 4:45PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản (Surimi) bằng mô hình kỵ khí (UASB) và hiếu khí (SBR)walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens. Tác giả: Dương Gia Đức. Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học, Đại học Đà Nẵng. Số: 7. Trang: 411-416. Năm 2010. (Apr 10 2015 4:41PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: STUDY ON REUSE TREATED WATER FOR GREEN AREA IRRIGATION BY SAND FILTRATION PROCESSunfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me. Authors: Duong Gia DUC*, Vo Dinh PHO**, Pham Anh TUAN**, Ha Phuoc HIEN****, Tran Van QUANG*, Hiroaki TANAKA***. The 3rd international symposium on formulation of the cooperation hub for global environmental studies in the indochina Region. No: 27/7. Pages: 51. Year 2015. (Aug 17 2015 2:51PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn