Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xử lý nước thải từ công đoạn đánh đông mủ cao su bằng mô hình kỵ khí và công trình đất ướt - kết hợp tận thu nguồn khí sinh học (Biogas)
Chủ nhiệm:  Dương Gia Đức
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  
Số: T2013-02-76 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Môi trường

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn