Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,987

 Điều khiển trượt thích nghi triệt tiêu trạng thái hỗn loạn của hệ truyền động không đồng bộ xoay chiều ba pha điều khiển tựa theo từ thông rotor
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hoàng Ngân Mi, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Phùng Quang
Nơi đăng: Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về Điều khiển và Tự động hóa (VCCA-2019), ISBN: 978-604-95-0875-2; Số: 27;Từ->đến trang: Tiểu ban 6;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hỗn loạn mang lại những kết quả không mong muốn và có thể tự duy trì trạng thái, ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống. Đây là hiện tượng chỉ xảy ra với hệ phi tuyến, nhạy cảm với điều kiện ban đầu, không tuần hoàn nhưng tuân theo quy luật nhất định không giống với nhiễu. Dựa vào lý thuyết hỗn loạn, bài báo mô phỏng hành vi hỗn loạn của đối tượng động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc ba pha được điều khiển theo RFOC trong một ví dụ cụ thể. Thông qua đáp ứng thời gian, biểu đồ pha, biểu đồ phân nhánh giá trị lớn nhất của biến trạng thái theo thời gian và số mũ Lyapunov lớn nhất minh họa cho hành vi hỗn loạn khi thay đổi tham số . Đồng thời bài báo đề xuất đưa phương pháp điều khiển trượt thích nghi vào đối tượng IM để đưa hệ thống về trạng thái làm việc ổn định, dập tắt các dao động tự duy trì với biên độ cao và thay đổi bất thường nhằm nâng cao chất lượng hệ thống.
ABSTRACT
Chaos are unnecessary results and can lead to self oscillation, which affect the quality of the systems. This can only happen with nonlinear systems which are sensitive to initial conditions and aperiodic but it is governed by deterministic laws unlike random. Based on chaos theory, the article simulates the chaotic behaviors of three-phase squirrel cage induction motor which are controlled by the RFOC with a particular example. Through time plot, phase diagram, the bifurcation diagram of maximum values for state variables over time and maximum Lyapunov, it simulates chaotic behaviors when there are changes in TL parameter. Detecting the change the parameters of IM affects the quality of controller and can cause the system to fall into the chaotic work area. Therefore, the sensitivity to parameter variations of induction motor (resistance; inductance; stator and rotor leakage reactance; mutual inductance) affects the quality of controller and can be the reason for the chaotic system. Then an adaptive sliding mode controller (ASMC) is put forward to suppress the chaotic oscillations of IM and improve quality of system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn