Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,531,317

 Nhận dạng đặc điểm hỗn loạn của động cơ không động bộ xoay chiều ba pha
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Hoàng Ngân Mi, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Phùng Quang
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học quốc gia ATiGB; Số: 1;Từ->đến trang: trang 384;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hỗn loạn là một trạng thái không được mong muốn vì nó có thể tạo ra dao động tự duy trì ảnh hưởng đến chất lượng của hệ thống. Đây là trạng thái chỉ xảy ra với hệ phi tuyến và đặc biệt nhạy cảm với điều kiện ban đầu, sự sai khác nhỏ ở đầu vào có thể thu được kết quả đầu ra sai khác rất lớn nhưng hoàn toàn được xác định không giống với nhiễu. Dựa trên lý thuyết hỗn loạn, nghiên cứu đi vào tìm hiểu hành vi của một hệ động lực cụ thể - động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc (IM) điều khiển tựa theo từ thông rotor. Bằng cách thay đổi tham số TL để nhận diện ra trạng thái hỗn loạn của đối tượng. Nghiên cứu đi vào phân tích trạng thái hỗn loạn của IM dựa trên các kết quả mô phỏng qua đáp ứng thời gian, biểu đồ pha, phổ Fourier, mặt cắt Poincaré, số mũ Lyapunov.
ABSTRACT
Chaos are unnecessary results and can lead to self-oscillation, which affects the quality of the systems. This can only happen with nonlinear systems which are sensitive to initial conditions and aperiodic but it is governed by deterministic laws unlike random. Based on chaos theory, the study provides a numerical approach to understand better the dynamical behavior of a rotor field oriented control of induction motor. The change that affects the dynamics and stability under small variations of load torque is the reason for the chaotic system. The analysis and simulation of a squirrel cage induction motor detect chaos through time response, phase trajectory, bifurcation diagrams, Fourier transform spectrum, Poincaré sections, Lyapunov exponent.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn