Đinh Bảo Ngọc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 22288 lượt người xem
Họ và tên:  Đinh Bảo Ngọc
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/11/1977
Nơi sinh: Điện Bàn- Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn- Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngân hàng; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Tài chính; Tại: Université Pierre Mendès France, Pháp
Dạy CN: Tài chính - Ngân hàng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: 7 Tiên Sơn 11, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3525459; Mobile: 0914303060
Email: ngocdb@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 12-2014 đến nay: Giảng viên Khoa Tài chính, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
- Từ 1998 đến 11-2014: Giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
- Năm 2012: Tiến sĩ ngành Tài chính tại Université Pierre Mendès France (UPMF), Pháp
- Năm 2005: Thạc sĩ ngành Tài chính tại Université du Québec à Montreal (UQAM), Canada
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Đánh giá tác động của Quỹ đầu tư quốc gia (Sovereign wealth fund) đến giá trị của doanh nghiệp - Nghiên cứu thực nghiệm một số SWF lớn trên thế giới. Chủ nhiệm: Đinh Bảo Ngọc. Mã số: Đ2015-04-57. Năm: 2016. (Jan 5 2017 7:02PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phản ứng của thị trường đối với thông tin thoái vốn đầu tư của Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước. Tác giả: Đinh Bảo Ngọc, Nguyễn Chí Cường. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 260. Trang: 59-69. Năm 2019. (Jun 15 2019 10:42AM)
[2]Bài báo: Quỹ đầu tư quốc gia: Lợi ích và rủi ro. Tác giả: Đinh Bảo Ngọc. Tạp chí Ngân hàng. Số: 17. Trang: 49-53. Năm 2019. (Mar 20 2020 6:37PM)
[3]Bài báo: Thu hút vốn đầu tư nước ngoài từ Quỹ đầu tư quốc gia. Tác giả: Đinh Bảo Ngọc. Tạp chí Ngân hàng. Số: 16. Trang: 2-7. Năm 2017. (Feb 27 2018 11:33PM)
[4]Bài báo: Phản ứng của thị trường khi quỹ đầu tư quốc gia công bố thông tin đầu tư. Tác giả: Đinh Bảo Ngọc, Nguyễn Chí Cường. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 246. Trang: 49-59. Năm 2017. (Feb 27 2018 11:30PM)
[5]Bài báo: Thị trường chứng khoán phái sinh: Cảnh báo rủi ro trong giai đoạn vận hành. Tác giả: Đinh Bảo Ngọc, Võ Hoàng Diễm Trinh. Tạp chí Ngân hàng. Số: 3. Trang: 24-29. Năm 2017. (Apr 17 2017 11:03PM)
[6]Bài báo: Các nhân tố tác động đến dao động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đinh Bảo Ngọc, Nguyễn Chí Cường. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 228. Trang: 228, 43-51. Năm 2016. (Jan 5 2017 10:00PM)
[7]Bài báo: Tác động của chính sách cổ tức tiền mặt đến giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đinh Bảo Ngọc, Nguyễn Chí Cường. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 232. Trang: 49-59. Năm 2016. (Jan 5 2017 9:52PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu tác động của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lời của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả: Đinh Bảo Ngọc, Huỳnh Thị Thu Sương. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: “Thống kê và tin học ứng dụng”. Số: 1. Trang: 484-491. Năm 2016. (Jan 5 2017 9:55PM)
[9]Bài báo: Rủi ro của thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam. Tác giả: Đinh Bảo Ngọc, Võ Hoàng Diễm Trinh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam: Sản phẩm và cơ chế vận hành”. Số: 1. Trang: 126-150. Năm 2016. (Jan 5 2017 9:57PM)
[10]Bài báo: Các nhân tố tác động đến dao động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đinh Bảo Ngọc, Nguyễn Chí Cường. Kỷ yếu HTKH:" Những giải pháp ổn định hệ thống tài chính Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa", Đại học KTQD Hà Nội - Đại học Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 25-40. Năm 2015. (Sep 13 2015 3:33PM)
[11]Bài báo: Ứng dụng mô hình nơ-ron nhân tạo và hồi quy logistic trong đánh giá rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Bảo Ngọc, Trần Đức Nguyên Chương . Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3 (01) - 2015. Trang: 60-68. Năm 2015. (Sep 13 2015 3:20PM)
[12]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đinh Bảo Ngọc & Nguyễn Chí Cường. Tạp chí Phát triển kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Số: 290. Trang: 42-60. Năm 2014. (Dec 16 2014 2:55PM)
[13]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp ngành tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đinh Bảo Ngọc, Nguyễn Chí Cường. Ký yếu Hội thảo khoa học: "Ngân hàng Việt Nam: Bối cảnh và triển vọng" tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 276-289. Năm 2014. (Dec 9 2014 2:44PM)
[14]Bài báo: Phát triển khu Công nghệ cao ở Đà Nẵng. Tác giả: Đinh Bảo Ngọc . Kỷ yếu Hội thảo khoa học: "Phát triển kinh tế-xã hội Miền Trung và Tây Nguyên" tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 153-167. Năm 2012. (Jun 23 2014 12:46AM)
[15]Bài báo: Phát triển thị trường công cụ phái sinh Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hòa Nhân, Đinh Bảo Ngọc. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Phát triển dịch vụ tài chính tại miền Trung” tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 20-25. Năm 2005. (Jun 23 2014 12:34AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Dividend Policy and Stock Price: Evidence from Vietnam. Authors: Dinh Bao Ngoc, Nguyen Chi Cuong. Afro-Asian Journal of Finance and Accounting (Scopus). No: Forthcoming. Pages: Forthcoming. Year 2019. (Mar 20 2020 6:48PM)
[2]Article: Dividend Policy and Stock Price Volatility. Authors: Dinh Bao Ngoc, Nguyen Chi Cuong. Proceedings of International Conference on Sustainable Economic and Business Development in the context of Globalization, Academy of Finance, Hanoi, Vietnam. No: 1. Pages: 351-358. Year 2018. (Jun 15 2019 10:44AM)
[3]Article: Impacts of Cash Dividend Policy on Stock Price Volatility. Authors: Dinh Bao Ngoc, Nguyen Chi Cuong. Proceedings of 11th Annual London Business Research Conference, London, UK. No: 1. Pages: 1-9. Year 2016. (Jan 5 2017 10:14PM)
[4]Article: Dividend Announcement and Ex-Dividend Effects on Stock Return. Authors: Dinh Bao Ngoc, Nguyen Chi Cuong. International Journal of Economics and Finance. No: Vol. 8, No. 7. Pages: 207-215. Year 2016. (Jan 5 2017 10:02PM)
[5]Presentations: Impact of Dividend Announcement on Stock Return: An Empirical Study of Listed Firms in Vietnam. Authors: Dinh Bao Ngoc, Nguyen Chi Cuong. Proceedings of International Conference on Accounting and Finance, ICOAF 2016. Pages: 276-283. Year 2016. (Jan 5 2017 10:22PM)
[6]Article: Sovereign Wealth Fund Investments and Firm Value. Authors: Dinh Bao Ngoc. International Journal of Economics and Finance
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: Vol. 7, No. 10. Pages: 100-111. Year 2015.
(Oct 15 2015 10:03PM)
[7]Presentations: The stock price impact of Sovereign Wealth Fund investments. Authors: Dinh Bao Ngoc
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceedings of the 32nd International Business Research Conference, Melbourne, Australia (Best Paper Award). Pages: 1-14. Year 2015. (Jan 11 2016 6:48PM)
[8]Article: The impact of Sovereign Wealth Fund investments on the performance of listed companies. Authors: Dinh Bao Ngoc . Cahier de Recherche CNRS/UPMF. No: No 2011-02 E2. Pages: 1-15. Year 2012. (Jun 23 2014 12:40AM)
[9]Presentations: The impact of Sovereign Wealth Fund investments on the performance of listed companies. Authors: Dinh Bao Ngoc
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Annual Paris Conference on "Money, Economy and Management", Paris, France. Pages: pp. Year 2011. (Sep 13 2015 3:57PM)
  
 Khen thưởng
[1] Best paper award at the 32nd International Business Research Conference, Melbourne, Australia. Năm: 2015.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2016.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2017.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2018.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đầu tư tài chính
Ngành: Kinh tế học
 2012 Sinh viên Đại học  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[2]Tà chính doanh nghiệp nâng cao
Ngành: Kinh tế học
 2012 Sinh viên Đại học  Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
[3]Công cụ phái sinh
Ngành: Kinh tế học
 2005 Sinh viên Đại học và học viên Cao học  Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[4]Tài chính - Tiền tệ
Ngành: Kinh tế học
 2000 Sinh viên Đại học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Kinh tế Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn