Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 REGARDS CROISÉS DU MÉCANISME DE TOURS DE PAROLE DANS LES DISCUSSIONS ENDOLINGUES ET EXOLINGUES EN FRANÇAIS
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Kim Thành
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Nơi đăng: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01252064; Số: HAL Id : hal-01252064;Từ->đến trang: 01-08;Năm: 2016
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The management of turn-taking’s strategies are not always identical from one language-culture system to another. In the intercultural conversation, this feature from the speaking turn causes difficulties for non-native, and it is possible that forces them to adapt to the native’s behavior for “succeeding” the conversation.
ABSTRACT
The management of turn-taking’s strategies are not always identical from one language-culture system to another. In the intercultural conversation, this feature from the speaking turn causes difficulties for non-native, and it is possible that forces them to adapt to the native’s behavior for “succeeding” the conversation.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn