Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giao tiếp Pháp-Việt dưới góc nhìn ngôn ngữ-văn hóa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Kim Thành
Nơi đăng: Tuyển Tập công trình hội thảo khoa học quốc gia: Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học; Số: ISBN 9786048425173;Từ->đến trang: 259-263;Năm: 2017
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Qua việc phân tích hội thoại dựa trên dữ liệu vidéo, bài viết này cho thấy rằng khi người Việt giao tiếp với người Pháp, họ có thể hoặc giữ nguyên phong cách giao tiếp đến từ nguồn ngôn ngữ-văn hóa Việt hoặc tiếp thu phong cách giao tiếp của người Pháp để đạt được mục đính giao tiếp của mình. Sự khác biệt này cho phép chúng tôi đặt câu hỏi về sự cần thiết của việc cho người học ngoại ngữ hiểu biết và sử dụng chiến thuật giao tiếp của người bản địa để « thành công » các cuộc thoại.
ABSTRACT
By analyzing dialogue based on video data, this article shows that when Vietnamese communicate with the French, they can either keep the communication style coming from the Vietnamese language-culture source or acquire the French communication style to achieve their communication goals. This difference allows us to question the need for foreign language learners to understand and use native communication tactics to «succeed» the conversation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn