Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ĐẶC TRƯNG LƯỢT LỜI CỦA NGƯỜI HỌC TIẾNG PHÁP TRONG CUỘC THOẠI KHÔNG CÓ NGƯỜI BẢN NGỮ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Kim Thành
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 2018 - Hà Nội. NXB Đại học quốc gia Hà Nội.; Số: ISBN: 978-604-961-677-8;Từ->đến trang: 527-535;Năm: 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc quản lý lượt lời của người Việt học tiếng Pháp được chi phối bởi các quy tắc điều phối lượt lời của người Việt bản địa và các chiến lược giao tiếp của người học ngoại ngữ. Điều đặc biệt này được giải thích là do họ chuyển di các kỹ thuật quản lý lượt lời vốn được quy định trong ngữ cảnh ngôn ngữ-văn hóa của mình sang ngữ cảnh giao tiếp bằng tiếng nước ngoài. Mặt khác, khi phương tiện giao tiếp bằng ngoại ngữ không đủ để thực hiện mục đích giao tiếp thì họ phải áp dụng các chiến lược ngôn ngữ, kèm ngôn ngữ và phi ngôn ngữ để hoàn thành cuộc thoại.
ABSTRACT
Turn-taking management by Vietnamese non-native speakers is characterized by two strategies: on the one hand, conversational strategies resulting from transfers from their language-culture system ; on the other hand, communication strategies used to overcome problems of interactional management.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn