Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Les gestes co-verbaux dans les conversations exolingue et endolingue
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đỗ Kim Thành
Nơi đăng: Édition de l'Université nationale du Vietnam à Hanoi; Số: ISBN:978-604-968-988-8;Từ->đến trang: 33-45;Năm: 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
En utilisant la typologie des gestes co-verbaux de Cosnier (1997), nous avons analysé un corpus vidéo de deux situations de communication exolingue et endolingue. Les analyses empiriques de ce travail révèlent qu’à la différence des locuteurs natifs français, les locuteurs non natifs vietnamiens utilisent davantage des gestes déictiques, spatiographiques et kinémimiques comme stratégies compensatoires pour pallier des problèmes linguistiques.
ABSTRACT
En utilisant la typologie des gestes co-verbaux de Cosnier (1997), nous avons analysé un corpus vidéo de deux situations de communication exolingue et endolingue. Les analyses empiriques de ce travail révèlent qu’à la différence des locuteurs natifs français, les locuteurs non natifs vietnamiens utilisent davantage des gestes déictiques, spatiographiques et kinémimiques comme stratégies compensatoires pour pallier des problèmes linguistiques.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn